Michalík

Jiří Michalík (CRT UP):  Protestantská teologie a vznik moderní vědy.

Robert K. Merton představil koncem 30. let 20. stol. vlivnou teorii, jejímž jádrem je tvrzení, že vznik a rozvoj moderní vědy rozhodujícím způsobem ovlivnily dva protestanské neortodoxní směry: britský puritanismus a německý pietismus.
Ve svém příspěvku poukážu na to, že v německém prostředí měla přinejmenším stejně velký vliv i „ortodoxní“ melanchtonovská scholastika. Její reflexe vztahu Boha, přírody a člověka totiž určujícím způsobem ovlivnila vědecké myšlení Jana Keplera. Nejprve představím koncepci F. Melanchtona a poté její další rozpracování především od těch profesorů na univerzitě v Tübingen, kteří byli i Keplerovými učiteli jako J. Heerbrand, M. Mästlin, M. Hafenereffer či N. Frischlin. 

 

 

Mgr. Jiří Michalík Ph.D.
Studium filosofie a historie absolvoval na filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Působí v Centru pro práci s renesančními texty (CRT) při Katedře filosofie UP. Zabývá se vznikem moderní vědy, zejména přírodní filosofií Johanna Keplera. Na sporu Keplera a Roberta Fludda demonstruje platonské pozadí raně novověké vědy. Je autorem monografie 
Robert Fludd a Johannes Kepler: Dvě podoby platónské tradice. Od roku 2012 je spoluorganizátorem Letní filosofické školy.