Machula

Tomáš Machula (FF JU):  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá scholastika.

Klasický koncept přirozeného zákona, který najdeme u Tomáše Akvinského, byl v průběhu druhé scholastiky komentován, rozvíjen a modifikován různými autory. Mezi nejvýznamnější témata patří založení přirozeného zákona, voluntaristické či racionalistické pojetí přirozeného zákona a posun od přirozeného zákona k přirozenému právu.

 


 

Doc. Tomáš Machula Ph.D et Th.D
Studium filosofie absolvoval na filosofické katedře Karlovy univerzity, habilitaci získal na filosofické fakultě UP v Olomouci. Teologii vystudoval na teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde působí na katedře filosofie.  Od roku 2016 je rektorem Jihočeské univerzity. Ve své badatelské činnosti se zabývá scholastickou filosofií, zejména dílem Tomáše Akvinského. V systematické oblasti je středem jeho zájmů etika ctností a antropologie. Je autorem řady publikací, např. Křesťanská víra a racionalita. Filosofický přístup (2004); Filosofie přírody (2007); Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem (2009).