LFŠ 2015

Petr Kužel (FLÚ AV ČR): Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera.

Příspěvek se bude zabývat vztahem filosofie, ideologie a politiky v díle Louise Althussera. Bude nastíněno, jak Althusser v různých obdobích svého života tento vztah tematizoval. Přiblíženo bude mj. jeho pojetí tzv. „filosofické revoluce“ v protikladu k „epistemologickému zlomu“, vztah mezi vědou, filosofií a ideologií, problematika ideologických státních aparátů a s ní spojený problém možnosti konstituce subverzivního (revolučního) subjektu. Následně bude představena určitá revize tohoto pojetí v díle pozdního Althussera

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

[osobní stránka]

publikace: