Feinberg

Joseph Grim Feinberg (Flú AVČR):  K filosofii ne-občana.

Zásadní část západní filosofické tradice předpokládá existenci stabilního politického společenství, jehož zřízení lidé diskutují (v oboru politiky), v rámci jehož norem lidé konají (z hlediska etiky a estetiky), a na jehož základě lidé svůj svět zkoumají (a v mezích epistemologie dospívají k metafyzice nebo ontologii). V politické filosofii explicitně a v jiných oblastech implicitně předpokládaným subjektem většiny západních filosofických systémů je občan, plnohodnotný člen daného společenství, tj. člověk schopný a oprávněný svobodně činit, komunikovat, a poznávat. Tyto systémy mají ambice postřehnout člověka a kosmos v jejich univerzální podstatě, což předpokládá konající a vědoucí subjekt bez společenského omezení. Ale vzorem tohoto svobodného subjektu, jak ho vidíme explicitně vylíčeného v politické filosofii, není univerzální člověk, nýbrž občan partikulárního státu. A občanství tohoto subjektu je prakticky podmíněno ne-občanstvím jiných lidí, jimž není dána možnost stát se svobodnými subjekty. Jinými slovy, nejvlivnější systémy západní filosofie předpokládají neomezenou kontinuitu lidského společenství, přestože lidská společenství jsou fakticky rozdělena nespočtem politických a společenských hranic. Západní filosofie má sklon k univerzalizaci pohledu občana a k vylučování pohledu ne-občana. Ve své přednášce se chci ptát, co by se s filosofií stalo, kdybychom nepředpokládali kontinuitu a univerzalitu postavení občana, nýbrž brali vážně diskontinuitu mezi občanstvím a ne-občanstvím, a kdybychom na filosofii nahlíželi z hlediska člověka stojícího mimo privilegovaný prostor určeného svobodným občanům.

 

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
Joseph Grim Feinberg vystudoval filosofii a antropologii na Grinnell College a na Chicagské universitě ve Spojených státech amerických. Působí jako vědecký pracovník v Sociologickém ústava SAV a Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro studium moderní české filosofie. Věnuje se teoriím autenticity, performativity a subjektivity v současném politickém i estetickém myšlení. Jeho disertace se týkala měnící se koncepce „lidu“ a antinomií veřejné sféry a soukromé sféry na Slovensku po roce 1989. Je autorem řady studií věnovaných rozporům v pojetí občanské společnosti a esejistických a publicistických článků (A2, Tvar, 
Analogon, slovenská Pravda) a šéfredaktorem časopisu Kontradikce: Časopis pro kritické myšlení/Contradictions: A Journal for Critical Thought. Zabývá se marxistickým humanismem, disentem, analýzou sovětského systému či teoriemi populismu a antipopulismu. Připravil a do angličtiny přeložil výbor z textů Ivana Svitáka The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World. Je také autorem předmluvy ke knize G. Tamáse K filosofii socialismu.

odkaz