Blecha

Ivan Blecha (FF UP):  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení.

Rád bych poukázal na specifické Patočkovo pojetí člověka jako ZOON POLITIKON v rámci jeho koncepce tří pohybů s odkazem na další inspirační zdroje, jimiž jsou Aristotelés, Heidegger a Arendtová. Klíčové bude osvětlení fenomenologicky uchopených pojmů "jednání" a "oběti" a konsekvencí, které z toho plynuly i pro Patočkovo osobní občanské angažmá.

 

 

 

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
Ivan Blecha působí od roku 1991 na katedře filozofie FF UP v Olomouci. Odborně se zabývá především fenomenologií (kritická interpretace Husserlovy fenomenologie a jejího dalšího vývoje zejména u Heideggera, Finka a Patočky). Pokouší se o konfrontaci fenomenologie s tradiční novověkou filozofií (zvl. s Kantem) i s klasickou metafyzikou. Domnívá se, že by specifické pojetí bytí v pohusserlovské fenomenologii mohlo ve smyslu Patočkova "negativního platonismu" přinést důležité podněty k překonání substanční metafyziky a šířeji k diskusi o soudobém postavení ontologie a o přínosu a mezích novověkého racionalismu v rámci moderny. Publikoval mnoho desítek článků, několik skript a učebnic filosofie; z jeho knih jmenujme podíl na Filosofickém slovníku (2. vydání 1998) či monografie: Proměny fenomenologie: Úvod do Husserlovy filosofie (2007), Edmund Husserl a jeho filosofie (2011), Husserlova fenomenológia (2012). Působí v řadě redakčních, edičních, oborových a vědeckých radách (např. filosofie na FF UP, FF ETF UK, FF MU, FF Univerzity Pardubice, Filosofický časopis). Roku 2010 přednesl na LFŠ příspěvek "Poznámky k fenomenologickým základům vědy".

odkaz
 

K tématu Jan Patočka viz také níže přiložená videa: