Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV):  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita           v moderním pojetí společenské změny.

Velká francouzská revoluce otevřela epochu, v níž spolu zápasí dvě představy o tom, jak probíhá lidská emancipace: Spočívá v postupném zahrnování všech ještě vyloučených do již nastoleného prostoru rovné svobody, anebo vyžaduje další systémový převrat či převraty? V závislosti na převaze jedné nebo druhé představy lze pak charakterizovat různá období moderních dějin jako buďto liberální, nebo revoluční. V prvních převládá víra v integraci utiskovaných do systému, ve druhých představa, že k jejich emancipaci může dojít jen systémovou změnou. Od roku 1917 měly například vítr v zádech revoluční ideologie, v sedmdesátých letech minulého století byla naopak nastolena hegemonie ideologií liberálních.

 

 

Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
Pavel Barša působí jako profesor na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Je autorem řady knih a článků z oblasti politologie, sociologie a filosofie (např. Cesty k emancipaci, Orientálcova vzpoura, Síla a rozum: Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení ad.). Zabývá se etnickými konflikty (izraelsko-palestinský konflikt), teorií mezinárodních vztahů, emancipačními procesy, přistěhovaleckými politikami a multikulturalismem. Je členem České politologické společnosti a redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. V roce 2016 vystoupil na LFŠ s přednáškou "Evropský univerzalismus a jeho vyloučení" a zúčastnil se též panelové diskuze
.

odkaz