filosoficko-historický blok

 
Povaha a smysl univerzity                                              (2.-3.7)
 

Univerzitu lze spravedlivě posoudit jen tehdy, když je nám měřítkem její idea. Tato idea není nikdy uskutečněna v ryzí podobě ... Rozhodující je, že univerzita jde cestou vážného úsilí o uskutečnění své ideje a že přitom stále sama sebe koriguje.“                                                                                                                                                K. Jaspers

 
p r o g r a m
 
Sobota 2.7.
Karel Floss:  Univerzum a univerzita.
Jiří Chotaš (Flú AV ČR):  Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.
Daniel Soukup (FF UK):  Newmanův sen o ideji univerzity.

 
Neděle 3.7.
Aleš Prázný (FF UPa):  Jaspersova trojí kritika univerzity.
 
 
 

Anotace přednášek:

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita.
Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list 341c); 3) nalézání a prosazování pravdy vyžaduje též krajní oběti (Platón, Ústava 517a: a kdyby se někdo pokoušel je vyprošťovat z pout a vést je vzhůru, zda by ho nezabili, kdyby se ho mohli nějak zmocnit?).                                                                                                                                            [text přednášky]

Jiří Chotaš (Flú AV ČR): Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.
Němečtí myslitelé ‒ teolog Friedrich D. E. Schleiermacher a jazykovědec a státník Wilhelm von Humboldt ‒ zformulovali a prosadili vznik univerzity v Berlíně (1810) jako univerzity nového typu, ve které se měla spojovat věda s výukou. Přednáška se zaměřuje na hlavní myšlenky této univerzitní reformy a její historicko-politické souvislosti.  
                                                                                              [prezentace přednášky]

Daniel Soukup (FF UK): Newmanův sen o ideji univerzity.
Dodnes velmi vlivná kniha Idea univerzity vznikla v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Přednáška se zaměří na zásadní rozpornost Newmanova pokusu: v zuboženém a provinčním Irsku chtěl založit univerzitu ve velké evropské tradici; proti konfesijním tlakům bránil myšlenku svobodného vzdělávání (liberal education); a v progresivistickém 19. století hájil místo teologie na univerzitě.   

Aleš Prázný (FF UPa): Jaspersova trojí kritika univerzity.
Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let a Jaspers v nich rozpracovává ideu univerzity jako jednotu vědy a výuky. Příspěvek se rovněž zaměří na historicko-politické souvislosti Jaspersovy tvorby.

 

Jaroslav Franc (CMFT UP):
Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.
Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se staly implicitním východiskem pro rozpracování univerzalistických nároků muslimských teologů a právníků od sedmého století do současnosti. Diskuze byla vedena především v kontextu helénské kultury. Přednáška prezentuje prvotní rozpracování této myšlenky v syrsko-arabském prostředí a především důsledky rané diskuze pro současnou právní a teologickou rozpravu v univerzitním prostředí.  
                                                                   [prezentace přednášky]

DOPORUČENÁ LITERATURA k tématům LFŠ 2016 – Univerzita:


J. Chotaš, A. Prázný, T. Hejduk a kol.
Moderní univerzita: Ideál a realita.
Praha: Filosofia, 2015, 485 s.

[více zde; recenz. studie  

       

J. Jirsa (ed.)
Idea university.
Praha: Academia, 2015, 186 s.

[více zde         

 

další literatura:

FIALA, Jiří (ed.). Obnova ideje univerzity: Soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě. Praha: Karolinum, 1993, 196 s.
[
text] [angl. verze]

 

 

NEWMAN, John Henry. Idea univerzity. Praha: Krystal OP, 2014. 284 s. [více; obsah]
SCRUTON, Roger. Idea university. Praha: Občanský institut, 2002, 11 s. [
text]
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008,                          125 s. [
více; obsah]
LIESSMANN, Konrad Paul. Hodina duchů: praxe nevzdělanosti: polemický spis. Praha: Academia,                              2015, 133 s. [
více; obsah]
PALOUŠ, Radim. Heretická škola: o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili                                 filipika proti upadlé škole. Praha: OIKOYMENH, 2008, 95 stran. [
více]
PETRUSEK, Miloslav (ed.). -- ať je stůl k pohoštění prostřený: úvahy a eseje k 660. výročí založení                             Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, 2008. 238 s. [
obsah]
DEMJANČUK, Nikolaj (ed.). Univerzita v novém miléniu: mezinárodní konference - říjen 2003. Plzeň:                             Čeněk, 2004, 367 s. [
obsah]
DEMJANČUK, Nikolaj et al. Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: A. Čeněk, 2005,                                         447 s. [
obsah]
HALÍK, Tomáš, Aleš NOVÁK, Miroslav PETŘÍČEK, et al. K čemu dnes humanitní vědy?. Praha: Togga,                               2008, 99 s. [
více]

 

články:
HEJDÁNEK, Ladislav. Univerzita a problém humanizace, in: Reflexe, 1993, č. 10, s. 1-26.  [
text]
NEUBAUER, Zdeněk. Idea vzdělanosti ve vztahu k ideji university, in: SciPhi 1, 1991, str. 69-80

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE k tématu:
- současná, poslaneckou sněmovnou 27.1. 2015 schválená Novela zákona o vysokých školách:
zde;
- komentář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke schválené novele:
zde.

AUDIO-nahrávky

konference
Idea univerzity v dnešní době
(FF Uni Pardubice, 9.-10.11. 2010) 

audio záznamy referátů [ZDE]    

Univerzity v krizi?
Radim Palouš

Od ideje univerzity k masové instituci
Jan Sokol

Obnova ideje university (zase) po dvaceti letech
Jiří Fiala

Edward Shils a Humboldtova idea univerzity
Jiří Chotaš

K Hegelovu pojmu „Bildung“
Milan Sobotka

Idea univerzity: Fichte a Schleiermacher v dialogu
Ivan Landa

Idea univerzity a evropská civilizace
Jaroslav Pánek

závěrečná diskuse (prvního dne)

Universita jako „paralelní struktura“?
Štěpán Špinka

O krizi vědy a vzdělanosti u Husserla a Heideggera
Jan Kuneš

Lekce z Marxe aneb systém všeobecné užitečnosti
Jindřich Karásek

Polovzdělanost a krize demokracie – k Adornově teorii polovzdělanosti
Michael Hauser

Historie vědy a sounáležitost univerzity
Daniel Špelda

Jakou univerzitu pro posthumánní (posthumanistické) lidstvo?
Petr Horák

fofo z konference

VIDEO

Jiří Fiala: Idea univerzity dnes  
(12. Interdisciplinární seminář Nečtiny, 17.-20.1 2011)

Idea univerzity v 21.století - diskuse: Alice Červinková, Stanislav Štech, Karel Šíma

Stanislav Štech: Univerzita na prodej. Zn. levně!

viz níže:

Vytvořeno službou Webnode