Stehura

Evžen Stehura (FF UP): 
Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie a vědecká revoluce.

Podle názoru Pierra Duhema se pozdně středověká věda plynule transformovala do novověké vědy, klade tedy počátek moderní vědy hluboko do středověku. Alexandre Koyrré odmítá tento názor poukazem na skutečnost, že zdánlivě podobné ideje byly kladeny ve zcela odlišném intelektuálním kontextu, že paradigmata pozdně středověké a novověké vědy byla nesouměřitelná. Ve svém příspěvku budu sledovat proměnu koncepce světa jako stroje v nominalistické vědě (M. Oresme) a během vědecké revoluce. Pokusím se ukázat, co znamenala metafora světa jako stroje v přírodní filosofii M. Oresme.

 

 

Mgr. Evžen Stehura
Studium filosofie a historie absolvoval na filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Zabývá se historií vědy, téma jeho disertační práce na Katedře historie UP je vznik mechanistického  obrazu světa v raně novověké filosofii (a nominalistické kořeny mechanistické filosofie). Od roku 2012 je spoluorganizátorem Letní filosofické školy.