LFŠ 2015

Evžen Stehura (FF UPOL): Revoluce před revolucí, reformace před reformací? Vzpoura proti středověkému uspořádání společnosti.

Ve svém referátu si budu všímat revolučních aspektů husitství jak v kontextu pozdně středověkých politických teorií (Marsilius z Padovy), tak i politických akcí. Čtrnácté století bylo svědkem vzniku teorie státní suverenity, která inspirovala novověké revolucionáře. V díle Petra Chelčického se setkáváme s odmítnutím koncepce trojího lidu, což znamenalo zpochybnění legitimity středověkého společenského řádu.