Růžička

Jiří Růžička (Flú AVČR):  Diskontinuita, krize a dějiny.

Přednáška se zaměří na problém diskontinuity a zlomu v historické i současné perspektivě. Vycházet bude především z marxistické tradice historického materialismu, přičemž se bude snažit ukázat, že problém diskontinuity vyžaduje výrazně odlišnou ontologickou i epistemologickou perspektivu, než je tomu při zkoumání specifického historického pohybu jednotlivých historických epoch. Z politické perspektivy pak bude tematizována otázka, v jaké míře by toto myšlení diskontinuity mělo mít přednost před myšlením stability a kontinuity.  

 

Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jiří Růžička vystudoval historii a antropologii na FF UK a FHS UK. Působí jako výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV. Věnuje se historickému materialismu, myšlení Michela Foucaulta či epistemologii humanitních věd. Publikuje v kulturním čtrnáctideníku A2.

odkaz