Němec

Václav Němec (FF UK):  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva.

Filosofie Ladislava Hejdánka představuje smělý pokus o nové promyšlení základních témat tradiční ontologie a uvádí nás na dosud neprošlapané cesty myšlení, jež se příčí navyklým způsobům uvažování o povaze skutečnosti. Ústředním tématem této filosofie je tzv. „nepředmětnost“. Pojem nepředmětnosti přitom v Hejdánkově filosofii vystupuje v různých spojitostech a souvislostech: Hejdánek mluví jednak o nepředmětném myšlení, jednak o nepředmětné skutečnosti. V souvislosti s nepředmětnou skutečností pak hovoří o nepředmětné stránce veškerého (pravého) jsoucna, o nepředmětných výzvách a o ryzí nepředmětnosti. Příspěvek se zaměří právě na tyto různé významy či podoby nepředmětnosti a pokusí se objasnit jejich vzájemný vztah. Objasnění těchto vztahů pomůže ozřejmit další klíčová témata Hejdánkovy filosofie, jako je událost, subjekt, čas atd. Příspěvek si klade za cíl nejenom interpretovat Hejdánkovu filosofii nepředmětnosti v kontextu jejích zdrojů a inspirací, ale též naznačit, jak by se na ni dalo navazovat a domýšlet jí dál.


 

 

Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Václav Němec působí na Filosofické fakultě UK a jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AVČR. Zabývá se především pozdně antickou a středověkou filosofií, filosofií 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie) a filosofií práva. Je autorem úvodní studie a komentáře k překladu knihy Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“ (2009), úvodní studie, překladu a komentáře ke knize Marius Victorinus: O soupodstatnosti Trojice (2006) či souboru článků Apoštol svobody a dotěrná monstra: Filosofické glosy k české politice (2007). Zastává místo šéfredaktora odborného časopisu Reflexe; publikoval řadu odborných i publicistických textů (Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Literární noviny, Přítomnost). Je předsedou občanského sdružení za obnovu demokracie "Vraťte nám stát".
Na LFŠ vystoupil v roce 2015 s přednáškou Revoluce, evoluce a přirozené právo.

odkaz
 

Nejen k letošnímu jubileu Ladislava Hejdánka může také navštívit tyto odkazy:

Ladislav Hejdánek: 90 let hyperkritického filozofa.
Archiv Ladislava Hejdánka.