NĚMEC

Václav Němec (FLÚ AV ČR / FF UK): Revoluce, evoluce a přirozené právo.

Koncept přirozeného práva a speciálně tzv. přirozených lidských práv sehrál významnou roli v Americké a Francouzské revoluci, i v pozdějších liberálně demokratických revolucích 19. a 20. století. Odkaz na přirozené právo přitom sloužil jako prostředek legitimizace vzpoury proti stávajícím politickým poměrům, které byly právě kvůli svému rozporu s tímto právem vnímány jako nelegitimní. Na první pohled je však zarážející, že právě revoluce nesené utopickým étosem a usilující o nastolení nových pořádků se odvolávají na práva a svobody, jichž se člověku dostává při zrození či v původním přirozeném stavu. Ve svém příspěvku se zamyslím nad tím, zda odkaz na přirozenost zde není spíše šifrou či metaforou pro budoucnost, kterou není možno odvodit z ničeho daného, nýbrž která je sférou vynořování nového, jež teprve má být. Pokusím se ukázat, že toto pojetí nejenom činí lépe srozumitelnou alianci novověkých revolucí s konceptem lidských práv, ale zároveň umožňuje pochopit některé revoluce jako smysluplné dějinné pohyby, které jsou nedílnou součástí širšího procesu evoluce, v němž vznikají vyšší formy uspořádání, aniž by je bylo možno vposled odvodit z těch nižších.