Marcelli

Miroslav Marcelli (FHS UK):  Historické a priori a problém kontinuity.

Príspevok sa najskôr zameria na pokusy uplatniť pojem historického a priori pri skúmaní dejín vedenia. Predmetom záujmu budú predovšetkým výsledky, ktoré Foucaultova koncepcia historického a priori priniesla v jeho v práci Slová a veci. Po predstavení týchto výsledkov si všimneme niektoré kritické ohlasy a medzi nimi zvlášť Piagetovu polemiku s Foucaultom. V záverečnej časti sa pokúsime zohľadniť niektore podnety, s ktorými do sporu o kontinuitu vstúpili súčasné teórie vývinu kognitívnych schopností a stratégií usudzovania, pričom upozorníme na význam pojmu inhibície.

 

 

 

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Miroslav Marcelli je vedoucím Katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK; působí také na Katedře filozofie a dějin filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvoval několik studijních a výzkumných pobytů v zahraničí (Visiting Fellow na Magdalen College v Oxfordu, hostující docent na Université Blaise Pascal v Clermont-Ferrand aj.). Je členem redakcí časopisů Filozofia, Filosofický časopis a Anthropos. Ve své badatelské činnosti se soustřeďuje na dějiny filozofie a současnou filozofii, na sémiotiku a teorii argumetnace. Překládá z francouzštiny, angličtiny a němčiny – přeložil práce M. Foucaulta, R. Barthese, J. Piageta, J. Deleuze aj. Mezi jeho publikace patří např. Michel Foucault alebo stať sa iným (1995), Príklad Barthes (2001), Filozofi v meste (2008) nebo Priestor, čas a rytmus (2015).

odkaz