Lánský

Ondřej Lánský (Flú AVČR, PdF UK): Proměny moci liberálního řádu.

Liberální politický řád nabízí procesuálně zajištěnou toleranci jako základ a modus regulace moci, která má sloužit zejména pro zajištění míru ve smyslu harmonického, anebo alespoň nenásilného soužití členů společnosti. Nahodilý charakter moci má takto být do maximální možné míry potlačen. Nicméně arbitrárnost a neutralita liberálního řádu mohou být potenciálně zdroji sociálního napětí v tom smyslu, že podporují nerovnosti a nespravedlnosti tím, že je jako potenciální témata vyřazují ze sféry politiky. Naopak pokusem o zapojení témat sociálních konfliktů a narativů sociálního vyloučení či jiných biograficky či sociálně podmíněných identitotvorných momentů do politické sféry se pokouší latinsko-americká filosofie osvobození kladoucí proti neutralitě liberálního uspořádání étos osvobození. Pokusím se na toto téma – střet étosu osvobození a liberálního pojetí moci – podívat ze sociálně-filosofického hlediska a zamyslet se nad kategorií moci v takto nejasné situaci.