Kobová

Ľubica Kobová (FHS UK):  K politickej súdnosti.

 

Prednáška vychádza z pochopenia politického konania ako praxe slobody, ako ho v svojej konceptualizácii feminizmu predkladá Linda Zerilli, a politickej súdnosti, ktorá má byť nástrojom schopným rozpoznať, opísať uvedené politické konanie a podnecovať v jeho pokračovaní. S pomocou prác Aletty Norval sa prednáška ďalej zameria na to, akú rolu v súdnosti hrá príklad. Ak filozofia nemôže ustanoviť pravidlá politického súdenia, podľa ktorých by sa mohli tvoriť politické súdy, môže byť tým, čo bude viesť politickú súdnosť, práve príklad?

 

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, Ph.D.
Ľubica Kobová vystudovala genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti a filozofii a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Vyučuje na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií UK. Dlouhodobě spolupracuje se slovenskou feministickou vzdělávací a publikační organizací Aspekt. Věnuje se feministické a politické filozofii, práci a genderu, pracovní etice, sexuálním a reprodukčním právům, analýze diskursu a ideologie. Editovala např. knihu Feministky hovoria o práci: Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu a je autorkou doslovu ke knize Judith Butler Trampoty s rodom.

odkaz