Figura

Roman Figura (PřF UK):  Náboženství a rituály zvířat a lidí.

Náboženství v širokém slova smyslu je tradičně považováno za antropologickou konstantu a jednou z vlastností, odlišujících člověka od ostatních živých bytostí. V tradici biologického myšlení je však kromě zastánců jasných diferencí člověka a přírody přítomen i proud, zdůrazňující graduální změny nejrůznějších vlastností napříč evolučním stromem živých organismů. Lze takto graduálně sledovat i vývoj náboženství, nebo je jeho vznik jakýmsi singulárním skokem? Ačkoliv na takové otázky nelze snadno odpovědět, poskytují nám empirické pozorování dostatek materiálu k diskuzi z hlediska obou jmenovaných přístupů.

[prezentace k přednášce]

Mgr. Roman Figura je  doktorand na Katedře filosofie a dějin přírodních věd (Univerzita Karlova). Hlavním tématem jeho výzkumu je estetika a dynamika proměn ptačího zbarvení. K dalším zájmům patří obecně historie biologie a proměn přístupů vědy k fenoménu života.