LFŠ 2015

Jiří Beneš (FLÚ AV ČR / HTF UK): Jóšijášova reforma.

Judský král Jóšijáš byl iniciátorem největší náboženské reformy v Judsku, která přerostla v revoluci, která měla pozoruhodné spirituální konsekvence a důsledky. Jeho příběh rozkrývá duchovní stav Judska a jeho perspektivy v závěru předexilní doby. Je současně pozoruhodnou teologickou výpovědí o pojetí Božího soudu a roli judského krále v něm.