Pavel Floss

 
prof. PhDr. Pavel Floss (1940, Olomouc)
 
český filosof, komeniolog, historik filosofie a emeritní profesor Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Od roku 1962 do roku 1980 působil v Muzeu J. A. Komenského v Přerově a v Uherském Brodě, kde vedle vlastní badatelské činnosti také organizoval komeniologické konference a založil časopis Studia Comeniana et Historica. Od roku 1990 přednáší filosofii na UP v Olomouci a          v posledních letech také na univerzitě v Hradci Králové. Je členem Société pour l' étude de la philosophie médiévale v Lovani a spolupracuje s Institut für die cusanische Forschung v Trevíru.   V 70. a 80. letech organizoval filozofické bytové semináře v Brně, Uherském Brodě a především spolu s bratrem Karlem v Olomouci. Na tyto aktivity přímo navázala Letní filosofická škola, založená Karlem Flossem v Sázavě roku 1990. Pavel Floss ji zaštiťuje po jejím přesunu na Moravu od roku 2012.

         Pavel Floss vyšel z novotomistické školy, ovlivnili ho katoličtí myslitelé kolem Druhého vatikánského koncilu (především J. B. Metz a též dílo P. de Chardina); v 70. letech jej inspirovalo dílo M. Foucaulta, T. Kuhna a H. Rombacha, v rámci vyrovnání se s postmodernismem se zabýval dílem P. Sloterdijka a W. Welsche. Z domácích autorů byli pro jeho vývoj významní zvláště J. L. Fišer a R. Kalivoda. Ve svém díle se věnuje zvláště dějinám starší filosofie od středověku po raný novověk, zejména období renesance a dílu Mikuláše Kusánského a J. A. Komenského. Vydal několik syntetických prací o dějinách a kultuře Evropy a začal vydávat rozsáhlý soubor z dějin filosofie nazvaný Cesty evropského myšlení  (sv. I.: Architekti křesťanského středověkého vědění, 2004; sv. II.: Aktéři humanismu a rané renesance, 2017; další svazky v přípravě).           Ve vývoji evropského myšlení nachází dlouhodobý proces „zbožštění světského“, který byl předznamenán a iniciován zvláště křesťanskými ideami Stvoření a Vtělení trojjedinosti Boží a eschatologického horizontu dějin, jejichž filosofická interpretace vytvořila u řady významných středověkých a renesančních myslitelů ideové podmínky pro různé podoby ontologické nobilizace a v důsledku toho postupné emancipace světa a člověka, včetně konstituování se novověké vědy a demokracie. Další oblastí zájmu se pak pro Flosse stává vztah filosofie a umění (výtvarného i literárního), filosofická etika a vztah postmoderny k metafyzické tradici a filosofické antropologii. Člověk je podle Flosse „homo metaphysicus“, v budování nové ontologie proto Floss vidí hlavní filosofický úkol v 21. století. Předpokladem je kritická revize dosavadních dějin metafyziky a ontologie, ovšem bez apriorního zaujetí proti metafyzice.  

         Z dalších publikací: Proměny vědění (1987), Labyrint srdce a ráj světa: obrazy doby, života a díla Jana Amose Komenského (1992), Od počátků novověku ke konci milénia (1998), Mikuláš Kusánský: život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika (2001), Poselství J. A. Komenského současné Evropě (2005), Meditace na rozhraní epoch (2012).

 
 
 
přednášky a jiná vystoupení na LFŠ:
Descartes, Komenský a dnešek. (1996)
Etika a postmoderna. (1997)
Smysl a povaha etiky dnes. (1998)
Bůh, bůžkové a modly. (1999)
Filosofie tváří v tvář budoucnosti civilizace. (2000)
Úvod do Kusánova díla a komentovaná četba z vybraných děl. (2001)
Leibniz a Komenský. (2004)
Poselství J. A. Komenského současné Evropě. (2006)  
Nové počátky. Úvodní slovo XXII. LFŠ. (2012)
Vize budoucnosti a odpovědnost za ni. Úvodní 
referát XXIII LFŠ. (2013)
Idea řádu v minulosti a současnosti. Úvodní referát XXIV LFŠ. (2014)
Evoluce, revoluce, reformace. Úvodní 
referát XXV LFŠ. (2015)
Univerzalismus. Úvodní referát XXVI. LFŠ. (2016)
 
 

26. LFŠ  2016

                                                                                                                                  (LFŠ 2016)
Pavel Floss (FF UP, UHK):  Univerzalismus. Úvodní referát k 26. LFŠ.
                                               (Spolu s uvedením bloku věnovaného jubileu doc. Karla Flosse)

Výběr z publikací prof. Pavla Flosse:

   
 
 
 
 
Vytvořeno službou Webnode