Zdeněk Neubauer

    
     Zdeněk Neubauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přednášky na LFŠ:
 
Logos v postmoderním vědění. (1995)
Descartes a moderna očima přímluvce postmoderny. (1996)
Obecné a speciální světosloví (filosofická kosmologie). (1997)
Zrod a metamorfóza novověku (Od. sv. Františka k postmoderně). (1998)
Kosmogonie ducha. (1998)
Bůh stvořitel. (1999)
Bůh v proměnách vědecké racionality. (1999)
Nová věda a nová víra. (2000)
Svět přirozený a svět geometrický. (2001)
Proč reálná čísla a kontinuum ve fyzikálním popisu světa? (2003)
O časové povaze přirozenosti. (2004)
Tvar a podoba. (2004)
Pokračování Meditací o základech vědy. (2005)
Boží moc písma a božská moc počítačů aneb Informace o Základech Vědy (Poselství řečníkova sebraného spisu God's Power and Computer Reason). (2006)  
DNA-struktura není kódovaný text aneb o negeometrické povaze genu. (2007)
Molekulární biologie jako mathésis universalis (reformační hnutí uvnitř Vědy – Monodův fundamentalistický pokus o objektivní výklad živých jsoucen dle původní Descartovy přísné řehole Vědy). (2008)
Místo podoby… aneb spět nazpět z nadsvětí na svět. (2010)
Mějte se! O Přirozenosti jevu, vjemu a vědění. (2011)
 
 
Vytvořeno službou Webnode