Bibliografie Karla Flosse

doc. PhDr. Karel Floss (1926)

Monografie:

1.  Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1991. 166 s. ISBN 80-7067-186-6. (disertační práce; 1969) (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica; Philosophica et logica I., 1991)

2.  O vztahu formy kognitivního problému a metody určené k jeho řešení: příspěvek k teorii modelu a modelování. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1982. 43 s. Vedoucí postgraduální práce RNDr. Petr Jirků.

3.  Úvod do řecké a latinské filosofické terminologie a četby. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1992. 193 s. ISBN 80-7067-182-3.

4.  Filosofický slovník. Kol. autorů (vyd.). 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1995. 463 s. ISBN 80-7182-064-4. (Autorských hesel: 295.)

5.  Úvod do řecké filosofické terminologie a četby. (Spolu s M. Navrátilem.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 160 s. ISBN 80-244-0113-4. 

6.  Úvod do latinské filosofické terminologie a četby. (Spolu s T. Nejeschlebou.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 127 s. ISBN 80-244-0101-0.

 

Příspěvky ve sbornících:

7.  Podmínka sjednocení. Předneseno v ekumenickém semináři v Praze Jirchářích (Komenského bohoslovecká fakulta) 18. března 1964. 40 s. (strojopis) 

8.  Jaroslav Durych a filosofie dějin. In Jaroslavu Durchovi k sedmdesátým narozeninám. Rukopisný sborník v jednom exempláři. [Uspořádal a závěrečnou poznámku napsal Vladimír Justl.] Praha, prosinec 1956. Nestránkováno. Strojopis – samizdat.

9.  Vychodilovy překlady Pascala. In J. A. Komenský. Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci. Olomouc: Vlastivědný ústav Olomouc, 1964.

10.  Fischer a futurologie. In Sborník k 75. narozeninám J. L. Fischera. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně v Olomouci 1969. (v tisku) [Vydáno později jako 4. kapitola textu: Floss, K. Nepostradatelný myslitel a vychovatel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 1994, Philosophica II, s. 21‒33.]

11.  Thomas von Aquin und die Kategorie der Zeit. In Tommaso d'Aquino nel suo settimo centenario. Atti del Congresso Internazionale 17.24. aprile, 1974 Roma Napoli. t. 6. L'essere. Accademia Romana di San Tommaso d'Aquino (ed.). Napoli: Edizioni Domenicane Italiane, 1977, s. 706c713.

12.  K. Bonaventura von Bagnoregio und die Probleme der Geschichtlichkeit. In San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana, Atti del Congresso Internazionale per il VII Centenario di San Bonaventura da Bagnoregio (Roma 19-26 Settembre 1974). A. Pompei (ed.). Roma: Collegio San Bonaventura di Grottaferrata, 1976. Vol 1, s. 757–766.

13.  Dřevěné trichotomie. In Corona amicorum. Sborník k 60. narozeninám R. Kalivody. J. Zumr (vyd.). Praha: 1983. (strojopisný sborník) [Viz také: Studia Comeniana et historica, 1992, roč. 22, č. 48, s. 8196.]

14.  Triády v myšlení a v tvorbě. In Komenský v dějinách dialektiky. Sborník referátů z VIII. komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 6.8. října 1981. Studia Comeniana et historica, 1983, roč. 13, č. 26 (Sborník), s. 59‒67. ISSN 0323-2220.

15.  Heuristická hodnota trichotomií. In Přínos J. A. Komenského k rozvoji filosofického myšlení. Sborník referátů z XI. komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 23. 25. října 1984. Studia Comeniana et historica, 1985, roč. 15, č. 29 (Sborník), s. 127‒135. ISSN 0323-2220. 

16.  Das Ost-West-Verhältnis im Lichte der Triadistik. In Entwicklung zur Menschlichkeit durch Begegnung westlicher und östlicher Kultur. Akten des IV. Interkontinentalen Kolloquiums zur philosophischen In-sistenzantropologie, 1.6. Sept. 1986. H. Beck, I. Quiles (Hrsg.). Frankfurt a.M: Peter Lang Verlag,1988, s. 277‒285. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Bd. I)

17.              Zčasovění utopie – More, Andreae, Komenský. In Erasmus Rotterdamský, Johann Valentin Andreare a Jan Amos Komenský soudobé mírové a sociálně nápravné snažení a jeho aktuálnost. Sborník referátů z XIII. komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 16.18. září 1986. Studia Comeniana et historica, 1988, roč. 18, č. 35 (Sborník), s. 188196. ISSN 0323-2220.

18.              Nepostradatelný Josef Ludvík Fischer (18941973). In Na hrázi neobvyklého osudu. K 60. narozeninám J. Zumra. M. Drozda, R. Kalivoda, V. Preclík (vyd.). Praha: 1988. (strojopisný sborník)

19.              Die Triadik als geschichtsphilosophisches Problem. Präliminarische Perspektiven. In Actualitas omnium actuum. Festschrift für H. Beck zum 60. Geburtstag. E. Schadel (Hrsg.). Frankfurt a.M: Peter Lang Verlag, 1989, s. 383–391. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Bd. III).

20.              Der Trinitarier Komenský, Leibniz und die Aufklärung. In Symposium Comenianum 1986. J. A. Comenius’s Contribution to World Science and Culture, 1.-20. června 1986 Liblice. M. Kyralová, J. Přívratská (vyd.). Praha: Academia, 1989, s. 229‒237.  

21.              Progresivní prvky v Komenského kritice sociniánů. In Komenský a předchůdci osvícenství. Sborník referátů z XIV. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 15.‒17. září 1987. Studia Comeniana et historica, 1989, roč. 19, č. 37 (Sborník), s. 75‒84. ISSN 0323-2220. 

22.              Vztah myšlení a jazyka – Komenský mezi Platónem a Wittgensteinem. In J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby. Sborník referátů z XV. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 13.15. září 1988. Studia Comeniana et historica, 1989, roč. 19, č. 38, s. 5461. ISSN 0323-2220.

23.              Nový obraz světa se rodil i v Olomouci. (U příležitosti 100. výročí narození Ludwiga Wittgensteina.) In Sborník k 75. narozeninám olomouckého dómského faráře, kanovníka ThDr. Leopolda Dýmala. M. Kouřil (vyd.). Olomouc 1989, s. 3351.

24.              Triaden – gestern, heute und morgen. In Zwanzig Jahre Comeniusforschung in Bochum. Kl. Schaller (Hrsg.). Sankt Augustin: Academia Verlag Richarz, 1990, s. 339–351. (Schriften zur Comeniusforschung; Bd. XVIII).

25.              Humanismus a reformace ve vztahu k antice. In J. A. Komenský a antická kultura. Sborník referátů z XVI. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 3.5. října 1989. Studia Comeniana et historica, 1990, roč. 20, č. 41, s. 923. ISSN 0323-2220.

26.              J. L. Fischer a Ch. S. Peirce. In Česká filozofie první poloviny 20. století. Sborník z konference konané v listopadu 1991 v Brně. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, Katedra filosofie. (v tisku)

27.              Teologie pro třetí tisíciletí. In Sborník referátů z konference v Liblicích, 19.-21. září 1990. J. Heller, D. Papoušek, H. Pavlincová (vyd.). Brno: Společnost pro studium náboženství; Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, 1990 s. 53‒63.

28.              Hledání řádu. In Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám. M. Machovec et al. (vyd.). Praha: [s.n.], 1990, s. 7892. (Edice Pražská imaginace; sv. 97)

29.              Několik poznámek ke vzniku Husserlova archivu v Lovani. In O Edmundu Husserlovi. Sborník referátů ze semináře, Prostějov 18. 4. 1991. P. Marek (vyd.). Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1991, s. 151157. 

30.              Filosofické přínosy k rozvoji komeniologie. In J. A. Komenský ve světle nového bádání. Sborník referátů z XVIII. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 10.12. září 1991, Uherský Brod. Studia Comeniana et historica,1992, roč. 22, č. 4647, s. 2936. ISSN 0323-2220.

31.              Postavení a ráz ontologie v díle Edith Steinové. In Konec ontologie? Sborník z konference. I. Holzbachová, J. Krob, J. Šmajs (vyd.). Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, Katedra filosofie, 1993, s. 132‒137. ISBN 80-210-1765-6

32.              K vývoji názorů na moderní umění u některých katolických teologů. In Sborník příspěvků z konference Náboženství v českém myšlení - první polovina 20. století, konané 14.‒15. 10.1992 v Brně. J. Gabriel, J. Svoboda (vyd.). Brno: Ústav etiky a religionistiky, společné pracoviště FF MU a AV ČR, 1993, s. 109‒117

33.              Erfahrungen mit der Katholischen Tübinger Schule. Tschechische Perspektiven. In Hans Küng. Neue Horizonte des Glaubens und Denkens. Ein Arbeitsbuch. H. Häring, K. J. Kuschel (Hrsg.). München – Zürich: Piper, 1993, s. 747‒756. 

34.              Poznámky k filosofii českých dějin. In Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova. Sborník k 10. výročí úmrtí otce M. Habáně OP. Kol. autorů (vyd.). Praha: Krystal 1994, s. 7076.

35.              Triády – pojítko mezi filozofií a teologií. J. A. Komenský teolog a náboženský myslitel. Sborník referátů z XIX. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 5.7. října 1993. Studia Comeniana et historica, 1994, roč. 24, č. 51, s. 13–20. ISSN 0323-2220.

36.              Comenius und zeitgenössische trinitarische Spekulation. In Ganzheitliches Denken. Festschrift für A. Rieber zum 60. Geburtstag. E. Schadel (Hrsg.). Frankfurt a.M: Peter Lang Verlag, 1995, s. 135–145. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Bd. X).

37.              Angličtí filosofové 17. století a jejich vztah k metafyzice. In J. A. Komenský a myšlenkové paradigma české a anglické společnosti raného novověku. Sborník referátů z 20. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 6.8. září 1995. Studia Comeniana et historica, 1996, roč. 26, č. 55‒56 (sborník), s. 105‒109. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1996. ISSN 0323-2220.  

38.              Descartes, ontologie a literatura. In Descartes a Komenský. Alternativy českého a evropského myšlení. Sborník referátů z 21. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 25.27. září 1996. Studia Comeniana et historica, 1996, roč. 26, č. 5556 (sborník), s. 259266. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1996. ISSN 0323-2220.

39.              Řecká filosofie v českém tomismu. In Řecká filosofická tradice a českém myšlení. Sborník příspěvků ze symposia, Filosofická ústav AV ČR, listopad 1995, Praha. (v tisku)

40.              J. L. Fischer a přítomnost filosofie. In J. L. Fischer a filosofie XX. století. Sborník prací k 100. výročí narození. J. Štěpán (vyd.). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996, s. 38‒44. 

41.              Josef Ludvík Fischer (6. 11. 1894 17. 2. 1973). In Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity. M. Hejtmánek, P. Urbášek (vyd.). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996, s. 1518.

42.              Comenius, die Trinität und das dritte Jahrtausend. In Comenius als Theologie. Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Comenius“ Erde und die Erziehung der Menschen für das 21. Jahrhundert (Sektion VII, 23.27 März 1992) anläßlich des 400. Geburtstages von Jan Amos Comenius.V. J. Dvořák, J. B. Lášek (Hrsg). Praha: Nadace Comenius, 1998, s. 36–49.  (Pontes Pragenses; Bd. I) [viz též: In Communio viatorum, roč. 34, č. 3, 1992, s. 2936]

43.              Kalivodovo pojetí utopie a emancipace. In Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody. Mezinárodní kolokvium pořádané u příležitosti 10. výročí úmrtí R. Kalivody 1.2. prosince 1999 v Olomouci. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2000, s. 6979. (Aluze; příloha 1)

44.              Z nového překladu tomistického literatury. In Teolog, filosof, a psycholog P. Metoděj Habáň, OP (18991984) jak jsme jej znali. Sborník příspěvků ze vzpomínkového semináře k životnímu výročí v r. 1999. J. V. Musil et al. (vyd.). Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 2000, s. 2935.

45.              Rehabilitace triadistiky. Obraz Jana Amose Komenského ve 20. století: věda mýtus ideologie. Sborník referátů z XXII. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 7. 8. října 1999. Studia Comeniana et historica, 2000, roč. 30, č. 6364, s. 22‒29. ISSN 0323-2220. 

46.              Hlas J. L. Fischera je stále aktuální. In Josef Ludvík Fischer 6.11.1894–16.2.1973. J. V. Musil et al. (vyd.). Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní, 2001, s. 3743.

47.              Proklos o nesmrtelnosti světa. In Apokatastasis, nebo apokalypsis? Antické představy o konci světa. Sborník příspěvků z konference konané v Olomouci 11.12. listopadu 1999. J. Šubrt (vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 51-63. ISBN 80-244-0263-7.

48.              Hlas J. L. Fischera je stále aktuální. In Josef Ludvík Fischer 6.11.1894 16.2.1993. J. V. Musil et al. (vyd.). Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní, 2001, s. 37–43.

49.              Láska v dialogu mezi civilizacemi. In Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. Zborník z medzinárodného vedeckého kolokvia, Sázava, Centrum Prokopios, 13.15. júl 2001. (Acta philosophica Tyrnaviensia, 6), s. 7–10. ISSN: 80-89074-08-1.

50.              Jednota, mnohost a novoplatónské tradice. In Jednota a mnohost: Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn Árabí. Sborník z česko-německého filosofického kolokvia v Praze, listopad 2001.M. Žemla (vyd.). Praha: Vyšehrad, 2002, s. 63–84.

51.              Reflexe Hromádkova díla. In Svoboda Kristovy církve v dějinách. Sborník přednášek ze sympozia k teologickému odkazu J. L. Hromádky při příležitosti 110. výročí jeho narození a 30. výročí jeho úmrtí: 3.-5. prosince 1999 v Praze. Benešov: EMAN, 2002, s. 6-9. ISBN 80-86211-26-6.

52.              Utopie, emancipace a Apokalypsa. Komenského milenarismus ve světle moderny a postmoderny. In J. A. Komenský - milenarismus a eschatologie 17. století. Sborník referátů z XXIII. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 17.18. října 2001. Studia Comeniana et historica, 2002, roč. 32, č. 6768, s. 817. ISSN 0323-2220.

53.              Gedanken zum Werk von J. L. Hromádka. In Die Freiheit der Kirche Christi in der Geschichte. Symposium zum theologischen Erbe von J. L. Hromádka aulässlich seines 110. Geburtstages ind 30. Todestages vom 3.5. Dezember 1999 in Prag. G. Frey-Reininghaus, Ch. Link (Hrsg.). Benešov: EMAN, 2002, s. 7‒11. ISBN 80-86211-27-4 [česká verze sborníku: Zamyšlení nad dílem J. L. Hromádky. In Svoboda církve v dějinách. Sympozium k teologickému odkazu J.L. Hromádky při příležitosti 110. výročí jeho narození a 30. výročí jeho úmrtí, 3.-5. prosince 1999 v Praze. G. Frey-Reininghaus, Ch. Link (vyd.). Praha: EMAN, 2002.]

54.              Světový étos, periodizace, postmoderna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 2002, Historica XXXI, s. 305312.

55.              Metoděj Habáň (18991984) a tomismus. In Metoděj Habáň a český tomismus: K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století. P. Dvorský (vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 7‒89.   

56.              Bytí a moc. In Mikuláš Kusánský. O vrcholu zření. K. Floss (překl.). Praha: Vyšehrad, 2003, s. 2773.

57.              Emanuel Rádl a (český) tomismus. In Emanuel Rádl vědec a filosof. Sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla, Praha 9.12. února 2003. Praha: Oikoymenh, 2004, s. 479486.    

58.              Světová náboženství a světový étos. (Předmluva k čes. vydání.) In H. Küng: Po stopách světových náboženství (orig. název: Spurensuche: die Weltreligionen auf der Weg). Brno: CDK 2006. s. 5-6. ISBN 80-7325-059-4

59.              Die Grenze in der Philosophie und in der Wirklichkeit. In Internationale Tagung: Kulturelle Vielfalt in einem Europa ohne Grenzen. Sborník z mezinárodní konference konané 28.-30. 5. 2004 ve Slavonicích. (v tisku)

60.              ‚Panorthosie‘ als Konzept zukünftiger Sicherung des Weltfriedens. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Deutsch-tschechisches Kolloquium anlässlich des 75. Geburtstages von H. Beck, Universität Bamberg, 13.16. April 2004. E. Schadel (Hrsg.). Frankfurt a.M: Peter Lang, 2005, s. 333–345. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Bd. XXIV)

61.              Réginald – jeden ze vzorů M. Habáně. In Metoděj Habáň a český tomismus: k dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané na katedře filozofie FF UP v Olomouci 20.11. 2002. P. Dvorský (vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého  2003, s. 97‒105.  

62.              Die mittelalterliche Philosophie und die Welt der Benediktiner. In Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium im Benešov Sázava: 24.26. September 2003. P. Sommer (Hrsg.). Praha: Filosofia, 2005, s. 93100. (Colloquia mediaevalia Pragensia; č. 4)

63.              Středověká filosofie a benediktinský svět. In Sv. Prokop a Čechy a Střední Evropa. P. Sommer (vyd.). Praha: Lidové noviny, 2006, s. 9096.

64.              Můj J. Foglar a Platón. In Fenomén Foglar. I. Jirásek (vyd.). Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007. strany   (Gymnasion; sv. I)

65.              Sociální demokrat a věřící člověk. In Náboženství a sociální společenství. Program české sociální demokracie očima věřícího člověka. L. Žemličková, J. Malínský (vyd.). Praha, Česká strana sociálně demokratická, 2007, s. 5372. (Knižnice sociálního demokrata; sv. II)

66.              Jan Amos Komenský a trinitární nauka Aurelia Augustina. Komenský a patristika. Sborník referátů z XXVI. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 17. 18. října 2007. Studia Comeniana et historica, 2007, roč. 37, č. 7778, s. 4450. ISSN 0323-2220.

67.              Stručné zhodnocení XXVI. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uh. Brodě Komenský a patristika. Komenský a patristika. Sborník referátů z XXVI. mezinárodního komeniologického kolokvia v Uherském Brodě 17. 18. října 2007. Studia Comeniana et historica, 2007, roč. 37, č. 7778, s. 104. ISSN 0323-2220.

68.              Tomáš Akvinský o konci časů. In Sborník z kolokvia k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana konané na ETF UK 18. května 2007. (v tisku)

69.              Wilfred Cantwell Smith a vývoj ekumenických iniciativ Hanse Künga. In Mezináboženský dialog: se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. Sborník z konference v Praze 25.26.10.2007. K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, Z. Vojtíšek (vyd.). Praha: Dingir, 2007, s. 920.

70.              Hans Küng a filosofie. In Hans Küng: teolog na hraně. Karel Floss et al. (vyd.) Praha: Dingir, 2008, s. 93‒146. 

71.              Víra a náboženské vyznání u W. C. Smithe. In Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Karel Floss et al. Praha: Dingir, 2008. s. 85124. ISBN 978-80-86779-08-9

72.              Modernita a Platón. Předneseno na „Tradice a modernita. Problém tradice a její různá pojetí.“ Evropský festival filosofie, Velké Meziříčí, 20.22.6. 2008. (rukopis)

73.               Einheit und Vielheit als Idee, Schicksal und Aufgabe. In Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference k osmdesátinám Karla Flosse, konané v Olomouci ve dnech 6.-8.12.2006. Martin Jabůrek (vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, s. 181196. [česká verze: Jednota a mnohost jako idea, osud a úkol. Tamtéž, s.197209.]

74.              Problém pojmu „natura“ u Tomáše Akvinského. In "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. L. Chvátal, V. Hušek (vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 122134.

75.              K obrazu člověka v De potentia Tomáše Akvinského. In Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. Sborník z mezinárodní konference 26.-28.11. 2009 v Olomouci. T. Nejeschleba et al. (vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 93102. ISBN 978-80-7325-247-2.

76.              K životu a dílu Hanse Künga. In Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. T. Nejeschleba et al. (vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 189202.

77.              Spolu u tkalcovského stavu života (Pavlu Flossovi k narozeninám). In Proměny vědění od Augustina k dnešku. (Pavlu Flossovi k sedmdesátinám). M. Jabůrek, T. Nejeschleba (vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 717.

78.              Věčný problém metafyziky. (Doslov). In H. Schmidinger: Základní kurz metafyziky. Praha: Oikoymenh 2012. (v tisku)

79.              Studie ke spisu De potenia dei Tomáše Akvinského. In Tomáš Akvinský: O Boží moci (De potentia dei). Praha: Krystal, 2012. (v tisku)

80.              Erasmus Rotterdamský a Hans Küng. In Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Sborník z konference konané v Olomouci 1.3.7. 2011. J. Makovský (vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. (v tisku)

 

Příspěvky v sériových publikacích:

81.              Fr. Schiller (k 150. výročí úmrtí). Křesťanská revue, 1955, roč. 22.

82.              2000 slov do našich řad. Katolické noviny, 1968.

83.              František Sušil a Tübingen. Katolický kalendář, 1968.

84.              Karel Havlíček a současné křesťanství. Katolický kalendář, 1968.

85.              Zur Geschichte des triadistischen Denkens. (spoluautor Floss Pavel). Studia Comeniana et historica, 1985, roč. 15, č. 30, s. 9497. ISSN 0323-2220.

86.              Klasifikace v psychologii a triadologie Ch. S. Peirce. (spoluautor Nevřala Jan). Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, řada B-23, 1988, s. 6982. ISSN: 0139-6447.

87.              K jubileu Stanislava Sousedíka. Studia Comeniana et historica, 1991, roč. 21, č. 45, s. 127. ISSN 0323-2220.

88.              Hledání řádu. Filosofický časopis, 1991, roč. 39, č. 2, s. 222238. ISSN: 0015-183.

89.              Dřevěné trichotomie. Studia Comeniana et historica, 1992, roč. 22, č. 48, s. 8196. ISSN 0323-2220. [viz také: In Corona amicorum. Sborník k 60. narozeninám R. Kalivody. J. Zumr (vyd.). Praha: 1983. (strojopisný sborník)]

90.              E. Steinová – od E. Husserla k Tomáši Akvinskému. Reflexe, 1992, č. 56, dokumenty, s. 1-10. ISSN: 0862-6901.

91.              Comenius, die Trinität und das dritte Jahrtausend. Communio viatorum, 1992, roč. 34, č. 3, s. 2936. ISSN: 0010-3713.

92.              L. Wittgenstein a Olomouc. Proglas, 1993, roč. 4, č. 7, s. 3037.

93.              Nepostradatelný myslitel a vychovatel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 1994, Philosophica II, s. 21‒33. ISSN: 1802-8764. 

94.              Co s radostí a rozhořčením z Božího stvoření [Edward Schillebeeckx: Přírodní věda a víra ve stvoření; vybral, přeložil a uvedl K. Floss]. Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. 1994, roč. 5, č. 3, s. 1417. ISSN:1210-8332.

95.              Křesťansko-sociální platforma v ČSSD. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 1995, roč. 2, č. 7, s. 12–14. ISSN: 1804-0004.

96.              Filozofické pozadí křesťanského učení o společnosti. Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. 1995, roč. 6, č. 3, s. 1316. ISSN:1210-8332.

97.              Náboženství a socialismus. (L. Ragaz). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 1995, roč. 2, č. 9, s. 16–17. ISSN: 1804-0004.

98.              Tereziánská vysokoškolská reforma a olomoucký J. K. Reidinger. Studia Comeniana et historica, 1974, roč. 4, č. 8-9 , s. 123‒138. ISSN 0323-2220.

99.              Josef Ludvík Fischer (18941973), první rektor obnovené Univerzity Palackého a první vedoucí katedry filozofie na FF UP. Hanácké noviny, příloha na neděli, 7, 86, 20. 7. 1996.

100.           Známe svou Evropu? Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 1996, roč. 3, č. 3, s. 17–18. ISSN: ISSN: 1804-0004.

101.           Lidskost proti sobectví očima prognostiků. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 1996, roč. 3, č. 1, s. 24–25. ISSN: ISSN: 1804-0004.

102.           Redukcionistické a integrální antropologie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 1996, Philosophica III, s. 4354. ISSN: 1802-8764.

103.           Současný román a ontologie. Descartes a moderna v úvahách M. Kundery. Dialog Evropa XXI., 1996 [vydáno 1997], roč. 7, č. 4, s. 15‒19. ISSN:1210-8332.

104.           Küngův zápas o nové duchovní paradigma. Teologický sborník, 1998, roč. 4, č. 2, s. 61‒82. ISSN: 1211-3808.  

105.           ‚Netržní teolog‘. Právo. 27. 3. 1998, s. 6.

106.           Seminář o světovém étosu. Časopis Senát PČR, 1998, roč. 2, č. 3, s. 21.

107.           Mezinárodní sympozium v Sázavě v roce 1997. Sázavsko. Historie Tradice Současnost. 1998, roč. 5, s. 118–120.

108.           Úvod k překládání vybraných partií díla Tomáše Akvinského. Acta Universitatis Palackianae. Facultas Philosophica, 2000, Philosophica V, s. 175196. ISSN: 1802-8764

109.           Vladimír Neuwirth a jeho Apokalyptický deník. Teologický sborník, 2001, roč. 7, č. 1, s. 94100. ISSN: 1211-380.

110.           Mosty do budoucnosti ‒ Manifest pro dialog mezi civilizacemi vypracovaný z iniciativy Kofi Abbaba. Časopis sociální demokracie pro 21. století. 2002, č. 4, s. 59.

111.           Životodárná síla slova. Sborník Slovanského gymnasia, 2002.

112.           Zrada vzdělanců a ‚Public Intellectual‘. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 8, s. 541‒545. ISSN: 0046-385 X.

113.           ČSSD a náboženství (církve a dělnická hnutí). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2003, roč. 10, č. 7–8, s. 14–15. ISSN: ISSN: 1804-0004.

114.           Jakou levici? Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2003, roč. 10, č. 4, s. 31. ISSN: 1804-0004.

115.           Program a vize (život bez vizí je iluzí). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2003, roč. 10, č. 3, s. 3–4. ISSN: 1804-0004.

116.           Světový étos u nás. Dingir, 2003, roč. 6, č. 3, s. 83. ISSN 12121371.

117.           Hledejme způsoby čestné a tvořivé spolupráce. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2004, roč. 11, č. 2, s. 16. ISSN: 1804-0004.

118.           Čtvero ročních dob. (Báseň sonet Karla Flosse). Časopis Senát PČR, č. 2, 2004, s. 19. [jako součást článku L. Svobody, Étos, politiky a poezie]

119.           Metoděj Habáň a tomismus olomouckých dominikánů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 2005, Studia Moravica III, s. 97‒104. ISSN: 1801-7061. 

120.           Na mravnosti by měl stát každý stát. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2005, roč. 12, č. 10, s. 4–5. ISSN: 1804-0004.

121.           Dvacátý osmý říjen a naše mládež. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2005, roč. 12, č. 8, s. 2. ISSN: 1804-0004.

122.           Hegemon na levici (nová skromnost). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2005, roč. 12, č. 2, s. 6. ISSN: 1804-0004.

123.           Fischerova hierarchie hodnot. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, 2005, Philosophica VI, s. 145‒151. ISSN: 1802-8764.

124.           Jaké Vánoce, jaký Nový rok? Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 10, s. 3–4. ISSN: 1804-0004.

125.           28. říjen a opravdoví muži. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 8, s. 3–4. ISSN: 1804-0004.

126.           Díla, která patří do našich knihoven. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 7, s. 9. ISSN: 1804-0004.

127.           Po důležitém třiatřicátém sjezdu. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 6, s. 3. ISSN: 1804-0004.

128.           Kdo má vůli, jde volit (člověk je tvor politický). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 5, s. 11. ISSN: 1804-0004.

129.           Další kniha o Ježíšovi. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2006, roč. 13, č. 3, s. 9. ISSN: 1804-0004.

130.           Hans Küng a Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Teologie a společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, 2005, roč. 3 (11), č. 6, s. 37‒40. ISSN: 1804-0004. 

131.           Duchovní tvář našich programů. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2007, roč. 14, č. 10, s. 3–4. ISSN: 1804-0004.

132.           TGM stále inspirující. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2007, roč. 14, č. 3, s. 4. ISSN: 1804-0004.

133.           S poselstvím víry, naděje a lásky. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2008, roč. 15, č. 10, s. 3. ISSN: 1804-0004.

134.           Náboženská hnutí nejsou jen něco navíc. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2008, roč. 15, č. 5, s. 10. ISSN: 1804-0004.

135.           Nové knihy (Kapitoly z dějin). Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2008, roč. 15, č. 2, s. 15. ISSN: 1804-0004.

136.           K jubileu Hanse Künga. Křesťanská revue, 2008, roč. 75, č. 2, s. 1821. ISSN: 0023-4613.

137.           Únor 1948 ‒ Sine ira et studio? Křesťanská revue, 2008, roč. 75, č. 1, s. 69. ISSN: 0023-4613.

138.           Doteky vánočního času. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 10, s. 2. ISSN: 1804-0004.

139.           Nejde jen o vzpomínání. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 78, s. 21. ISSN: 1804-0004.

140.           Priority pro současnost i budoucnost. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 5, s. 23. ISSN: 1804-0004.

141.           Evropan Edvard Beneš. 125 let od narození druhého prezidenta Československa. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 4, s. 2. ISSN: 1804-0004.

142.           Velikonoční zamyšlení. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 3, s. 12. ISSN: 1804-0004.

143.           K otázce smyslu českých dějin. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2009, roč. 16, č. 3, s. 23. ISSN: 1804-0004.

144.           Vánoce a politika. Trend politiky, vědy, kultury a společnosti, 2010, roč. 17, č. 10, s. 11. ISSN: 1804-0004.

145.           Hledají se nosiči pochodní. In Křesťanská revue, č. 1, 2011, roč. 78, s. 2226. ISSN: 0023-4613.

146.           K beatifikaci Karla Wojtyly Jana Pavla II. Publica [online]. 1.5. 2011 [cit. 2011-5-5]. URL:

147.           Nechají katolíci Luthera jen evangelíkům? In Křesťanská revue, č. 5, 2011, roč. 78, s. 31 33. ISSN: 0023-4613.

148.           Cosi z něj zářilo... (Vzpomínka na Václava Freie). In Perspektivy. Příloha katolického týdeníku, č. 46, 8-14. listopadu, 2011.

 

Ostatní:

149.           Radoslav Kutra obrazy. Úvodní slovo v katalogu výstavy. Brno: Galerie Jaroslava Krále, ČFVÚ 1966. 

150.           Obrazy Radoslava Kutry. Praha: Špálova galerie 1966. 

151.           ZastaveníRadoslav Kutra kresby. Praha: Viola 1967. 

152.           Demokratizace univerzit a křesťanská kultura: tři přednášky. M. Lobkowicz ; [K tisku připr. Antonín Kratochvíl a  Karel Floss, Praha 1991

153.           Básnicky bydlí člověk. Doslov k večeru básníka F. Hölderina, Divadlo hudby v Olomouci, 1998. 

154.           Básně (z let 19802010) soubor 33 sonetů, kterými Karel Floss reagoval na dění ve společnosti; některé uveřejněny v různých časopisech a sbornících, např. Sborník Slovanského gymnazia v Olomouci, Časopis Senát aj.; celý soubor v rukopise.

 

155.           Neuspokojené osvícenství. Český mysl: časopis filosofický, č. 1, 1991, roč. 41, s. 107109. (Zprávy)

 

Recenze:

156.           Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. W. Vosskamp (Hrsg.). Bd. I‒III. Frankfurt a.M: J. B. Metzler, 1985. (Recenze) In Studia Comeniana et historica, 1987, roč. 17, č. 34, s. 115121. ISSN 0323-2220.

157.           Bibliotheca Trinitariorum. International Bibliography of Trinitarian Literature. E. Schadel, D. Brünn, P. Müller (eds.). Vol. I, Author Index. Paris Müchen New York London: K. G. Saur, 1984. (Recenze.) Studia Comeniana et historica, 1986, roč. 16, č. 31, s. 105‒110. [viz také: Acta Comeniana. Revue internationale des études coméniologiques, 1987, no 7, s. 243246. ISSN: 0231-5955. (Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského; č. 31)]

158.           K dějinám ternární struktury. Studia Comeniana et historica, 1988, roč. 18, č. 35, s. 105111. ISSN 0323-2220. [Recenze díla M. Piclin, Les philosophies de la triade ou ľhistorie de la structure ternaire. Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1980, 243 s.]

159.           Johann Amos Comenius, Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen (Iteratus ad Baronem Wolzogenium sermo), übersetzt von Otto Schönberger, mit einem Kommentar und einer Einführung in die antisozinianische Kontroverse des Comenius.
E. Schadel (Hrsg.). Frankfurt a.M BerlinBernBruxellesNew YorkOxfordWien: 2002. (Recenze) In Acta Comeniana. Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius, 2003, č. 17, s. 205208. ISSN 0231-5955. (Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského; č. 41)

 

Překlady:

160.           Edward Schillebeeckx, Nový obraz Boha a sekularizace (Theologische kanttekeningen bij de huidige priester-crisis; in: Tijdschrift voor Theologie, s. 402434). In Křesťanství dnes: eseje. J. Němec (vyd.). Praha: Horizont 1969, s. 125149.

161.           M. Schoof, Výzva nového věku: od Newmana k Janu XXIII. (Het Wereldvenster; Baarn 1968) Praha: Vyšehrad, 1971. 220 s.

162.           Jan Amos Komenským, Závěrečná část Pansofie. (Překlad a komentář.) In J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. (úplné) vyd. Praha: Svoboda, 1992. s. 469-496. ISBN 80-205-0227-0.

163.           Hans Küng, Světový étos – Projekt (Projekt Weltethos; Pieper 1990). Zlín: Archa, 1992. (Spolu s B. Horynou.) 151 s.

164.           Arthur Rich, Etika hospodářství (Wirtschaftsethik; Gütersloh 1984, 1990). Sv. I–II. Praha: Oikoymenh, 1994. (Spolu s kol. autorů.) 247 a 375 s.

165.           Edward Schillebeeckx, Přírodní věda a víra ve stvoření. In Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. 1994, roč. 5, č. 3, s. 1517. ISSN: 1210-8332.

166.           Karl-Josef Kuschel, Teologie 20. století: antologie. Praha:Vyšehrad, 1995. (Překlad textů od autorů: E. Jüngel, W. Pannenberg, P. Tillich, W. Weischadel, B. Welte; a podíl na úvodu.)

167.           Johannes B. Lotz, M. Heidegger a Tomáš Akvinský (Martin Heidegger und Thomas von Aquin: Mensch – Zeit – Sein; Pfullingen 1975). Praha: Oikoymenh, 1996. 235 s. 

168.           Otto H. Pesch, Druhý vatikánský koncil, 19621965: příprava, průběh, odkaz. (Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Cerlauf – Ergebnisse – nachgeschichte; Würzburg: Echter Verlag, 1994). Praha: Vyšehrad, 1996. (Spolu s kol. autorů; zvl. s. 300369.) 435 s.

169.           Erwin Schadel, Ternarius per omnia sparsus – K. Floss' triadische Studien als Orientierungsimpuls für gegenwärtige Comeniologie. In Studia Comeniana et historica, roč. 21, č. 45, 1991, s. 123‒126. ISSN 0323-2220.

170.           V. Rüfner, Filosofie přírody (Die Natur und der Mensch in ihr; Bonn 1934). [Spolu s V. Freiem; cyklostyl, rok 1951.]

171.           R. Kalivoda, Emancipace a utopie.: „Bielefeldský“ dodatek k textu Marxismus a libertinismus, In: Studia Comeniana et historica, 1987, roč. 17, č. 33, s. 5–25. ISSN 0323-2220.

172.           P. Floss, Die Physik von Johann Amos Comenius. In: Grundruss der Geschichte der Philosophie. Begründet von Friedrich Ueberweg. Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, Bd. 4. Basel 2001, s. 39–43.

173.           M. Piclin, Descartes a tři jistoty (Les philosophies de la triade). In: Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. 1996, roč. 7, č. 4, s. 1112. ISSN:1210-8332.

174.           Hans Küng, Světový étos pro politiku a hospodářství (Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft; München 1997). Praha: Vyšehrad, 2000. (Spolu s B. Horynou.) 364 s.

175.           Mikuláš Kusánský, In principo erat Verbum. In Mikuláš Kusánský: život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika. J. Patočka, P. Floss. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 109–122.

176.           Mikuláš Kusánský, O vrcholu zření. Praha: Vyšehrad, 2003, s.19–173.

177.           T. Shoof, Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí?: vývoj moderní katolické teologie. 2. rozšířené vyd., Praha: Vyšehrad, 2004, s. 15210. (Spolu s L. Kolářovou.) ISBN 80-7021-668-9.

178.           Horst Seidl, Bytí a vědomí: gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici  (Sein und Bewusstsein: Erörterung zur Erkenntnislehre und Metaphysik in einer Gegenüberstellung von Aristoteles und Kant.) Praha: Vyšehrad, 2005. (Spolu s R. Jurečkou.) 295 s.

179.           Heinrich Schmidinger, Základní kurs metafyziky (Metaphysik. Ein Grundkurs; Stuttgart 2000). Praha: Oikoymenh, 2012. (v tisku)

180.           Tomáš Akvinský, O Boží moci (De potentia dei). Praha: Krystal, 2012. (v tisku)

 

Rozhovory, sborníky, přání aj. pro K. Flosse:

K životnímu jubileu Karla Flosse. Studia Comeniana et historica, roč. 21, č. 45, 1991, s. 119120. ISSN 0323-2220.

Schadel, E. Ternarius per omnia sparsus ‒ Karel Floss’ triadistische Studien als Orientierungsimpuls für gegenwärtige Comeniologie. Studia Comeniana et historica, roč. 21, č. 45, 1991, s. 123‒126. ISSN 0323-2220.

Česká filosofie ve 20. století. J. Gabriel (vyd.) Sv. I, Směry, osobnosti, problémy. ISBN 80-210-1222-6; sv. II, Biograficko-bibliografický slovník. ISBN 80-210-12242-0. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. (sv. I) 160, 196, 197, 240.

J. Beránek, Interview s Karlem Flossem, Týdeník Rozhlas, č. 15,1996.

Představujeme .... Doc. PhDr. Karel Floss. Časopis Senát PČR, č. 4, 1998, s. 16.

Docent a doktor filosofie Karel Floss. Studia Comeniana et historica, 2001, roč. 31, č. 65-66, s. 244‒246.

P. Dvorský (vyd.), Filosofia kai synousia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, Olomouc 2002.

J. Tomeš, Průkopníci a pokračovatelé. (Karel Floss) Osobnosti v dějinách čs. sociální demokracie 18872005. Biografický sborník. 2. vyd. Praha: Demos 2005, s. 52

Slovník českých filosofů, heslo „Karel Floss“. J. Gabriel et al. (vyd.). Brno 1998. s. 130n.

Hanuš, J. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 39n.

Kdo je kdo. (Karel Floss) Osobnosti české současnosti. Who is Who? 5000 životopisů. 5. vyd. Praha: Rapid 2005, s. 146.

M. Jabůrek (vyd.), Jednota a mnohost. Sborník k osmdesátinám Karla Flosse. Brno: 2008.

S. Fischerová, Bůh vždycky zatřese stavbou: rozhovory Sylvy Fišerové s Karlem Flossem. Praha 2011.

Zizler, J. Bagately o J. Kocourkovi, K. Flossovi a P. Nedvědovi. Revue souvislosti, č. 3. 2001.

Nejsme z tohoto světa: rozhovor Pavla Hoška s filosofem Karlem Flossem. Křesťanská revue, 2011, 4, s. 37‒39. ISSN: 0023-4613.

 

VIDEO

Světový étos H. Künga. (Přednáška a moderování diskuse). Seminář v Senátu PČR, Praha 1998. Česká televize, (2 hod.).

Kabelové TV Kutná Hora, Beseda s doc. dr. Karlem Flossem. 1997. (30 min.).

Filosofie a víra. 2000. Česká televize, (35 min.).

Světci a svědci. Svatý prokop. 2007. Česká televize, (30 min.).

Nový obraz světa se rodil i na Hané Edmud Husserl a Ludwig Wittgenstein. (odborný poradce), Česká televize, (60 min.).

 

ROZHLAS

Slovo proti válce. Český rozhlas ‒ Olomouc. 1983. (30 min.).

Sv. Prokop strážce odkazu cyrilometodějského. Hovořili: P. Piťha, K. Floss, Š. Melmuková. Český rozhlas 3 ‒ Vltava. 1998. (2´ 90 min.).

Druhá svíce. Hovořili: K. Král, B. Hrzánová, K. Floss, M. Viewegh, M. Štědra. Český rozhlas 3 ‒ Praha. 2003. (90 min.).

Rozhovor s Karlem Flossem. Ivana Plíhalová. Český rozhlas ‒ Olomouc. 2011. (30 min.).

 

Vytvořeno službou Webnode