Karel Floss

doc. PhDr. Karel Floss (1926, Hodonín)
filosof, překladatel, bývalý vysokoškolský pedagog a senátor
zaměřuje se zvl. na antickou a středověkou filosofii (Platón,   Aristotelés, Proklos, Tomáš Akvinský), metafyziku, triadistiku,   ekumenimus (H. Küng) a podobu současného křesťanství.
Po studiích filologie a filosofie v Brně a Olomouci (později postgraduál v Praze) spolupracoval nejprve s tomistou M. Habáněm a dále s filosofem J. L. Fischerem, u něhož mohl též v roce 1969 obhájit disertaci "Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus" (tiskem: Olomouc, UPOL 1991); v 60. letech se účastnil ekumen. seminářů v Jirchářích; v době před r. 1989 nemohl vykonávat své povolání, avšak organizoval "podzemní" bytové semináře v Olomouci; po r. 1989 se podílel na obnově zrušené Katedry filosofie na olomoucké Univerzitě Palackého; v r. 1991 založil Letní filosofickou školu v Sázavě, jejímž byl dlouholetým organizátorem. Je bratrem filosofa Pavla Flosse.
 
 
přednášky a semináře na LFŠ:
...

Průsečíky filosofie a teologie XX. stol. (1994)
Kritická četba Platóna a Heideggera. (1994)
M. Heidegger a Tomáš Akvinský. (1995)
Uvedení do Descartova (19596-1650) roku. (1996)
Komentář k četbě duchovních textů 17. stol. - Descartes, Pascal, Komenský. (1996)
Velcí křesťanští myslitelé (proměny paradigmat podle H. Künga). (1997)
Qui ex Patre Filioque procedit. (1998)
Filosofické podněty v díle H. Künga. (1998)
Bůh a Peirceova Firstness. (1999)
Bůh u Tomáše Akvinského. (1999)
Tomáš Akvinský na prahu 3. tisícíletí. (2000)
Základní pojmy filosofie: Jejich význam v rámci dějinného vývoje I-III. (2001)
Renesance aristotelské metafyziky. (2002)
Projekt Credo a Mosty do budoucnosti. (2002)
Fenomén Západu a Východu. (2004)
Leibnizova Defensio Trinitatis. (2004)
Aktuální nekonečno a metafyz. pojetí Boha u Alberta Velikého a Tomáše Akvin. (2004)
Několik poznámek k Janu Patočkovi. (2007)
K životu a dílu Hanse Künga. (2008)
Tomáš Akvinský o konci časů. (2008)
Co znamená postsekularismus. (2009)
Novoplatonismus a křesťanství – zvl. k nové knize B. Suchla Dionysios Areopagita. (2010)
K základům vědění u Prokla a Eukleida. (2010)
Erasmus a jeho doba. (2011)
Filosofická teologie R. Swinburnea – možnosti dialogu mezi teologií a filosofií. (2012)
Budoucnost a geneze filosofických vizí (Referát ke knize D. Henricha „Werke im Werden“). (2013)
Řád jako ústřední idea Západní civilizace. (2014) (
zde)    
Evoluce, revoluce, reformace – tři klíčové ideje evropské civilizace. (2015) (
zde

BLOK XXVI. LFŠ (2016) věnovaný 90. narozeninám doc. Karla Flosse - zde )

26. LFŠ  2016

Karel Floss:  Univerzum a univerzita.

Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list 341c); 3) nalézání a prosazování pravdy vyžaduje též krajní oběti (Platón, Ústava 517a: a kdyby se někdo pokoušel je vyprošťovat z pout a vést je vzhůru, zda by ho nezabili, kdyby se ho mohli nějak zmocnit?).
 
 
 

25. LFŠ  2015

Karel Floss:  Evoluce, revoluce, reformace – tři klíčové ideje evropské civilizace.

Příspěvek vychází z dějinných kořenů tří pojmů, aby se osvětlila jejich funkce v současném stadiu civilizačního procesu. Následuje kritický rozbor několika starších i novějších podnětů ve filosofii a teologii, ale zejména v beletrii (M. Kundera; M. Houellebecq) a antropologii (Y. N. Harari). 
 
 
 

24. LFŠ  2014

Karel Floss:  Řád jako ústřední idea civilizace.
 
 

14. LFŠ  2004

Karel Floss:  Nekonečno a pojetí Boha.
 
 

Bibliografie Karla Flosse (pdf)

Výběr z posledních publikací a překladů Karla Flosse:

   
 

odkazy:
 
Vytvořeno službou Webnode