Představení Letní filosofické školy

Letní filosofická škola (LFŠ) plynule navázala na bytové semináře tzv. podzemní univerzity, které byly po sametové revoluci "legalizovány". Její jedinečnost nejen v českém, ale i ve středoevropském prostředí, spočívá ve skutečnosti, že si především zásluhou jejího zakladatele doc. Karla Flosse uchovala všechny podstatné rysy tohoto mimořádného podniku: důraz na mezináboženskou a mezikulturní toleranci; principiální otevřenost vůči všem myšlenkovým a světonázorovým směrům; silný důraz na mezilidský kontakt mezi všemi účastníky, studenty i přednášejícími, kteří spolu po dobu trvání LFŠ pobývají a tvoří jedno společenství.

Strukturní skladba Letní filosofické školy je dimenzována tak, aby se zde v tvůrčím dialogu setkávali lidé různého vědeckého zaměření (filosofové, přírodovědci a matematikové usilující o filosofickou reflexi vědy, religionisté, kulturní antropologové, političtí myslitelé, kunhistorici aj.), ateisté a věřící různých vyznání (na LFŠ mimo jiné přednášeli představitelé katolických, protestantských, pravoslavných církví, islámu i judaismu, a různých kulturních tradic).

LFŠ však nedává prostor pouze věhlasným vědcům – její specifikum spočívá v tom, že zde po jejich boku vystupují a své aktuální projekty představují jednak mladí badatelé, a jednak i pokročilí studenti, kteří tak dostávají neocenitelnou možnost získat kvalitní zpětnou vazbu.

Samotná Letní filosofická škola po dvaceti jedna ročnících pořádaných v Sázavě doc. Karlem Flossem prošla "novým počátkem" a znovu začala pod novým vedením a na novém místě. Idea a činnost LFŠ tak od roku 2012 v Dubu nad Moravou navazuje na dlouholeté aktivity LFŠ v Sázavě nad Sázavou, které zde probíhaly v létech 1991-2011 v rámci Nadace Světový Étos – Centrum Prokopios. Nyní za organizací LFŠ stojí její dlouholetí příznivci, kteří ji pomáhali budovat a rozvíjet již v Sázavě. Jedná se o společenství lidí, které spojila LFŠ a kteří jsou odhodlání ji nezištně, o své dobré vůli a ve svém volném čase dále vést. V roce 2015 pak došlo k dalšímu kroku – byl založen Spolek s názvem „Letní filosofická škola, z.s.“. (Nezakrýváme, že se to stalo zčásti i z důvodu potřeby lepšího financování LFŠ.) Domníváme se, že se nám tímto způsobem podaří nejen udržet existenci LFŠ s jejím étosem, ale dále ji i nově rozvíjet.

Idea Letní filosofické školy je vytvořit (na několik dnů či týdnů) společné a otevřené prostředí pro setkávání, přednášky, diskuze a inspiraci všech zájemců o filosofii v užším i širším smyslu, a to v duchu demokratického, multikulturního a mezináboženského dialogu. Cílem je společné pobývání a promýšlení otázek a přednesených témat v kruhu pedagogů, studentů, vědců, mladých badatelů a všech, kteří považují Platónovu výzvu k filosofickému soubytí (συνουσία) a soužití (συζῆν) za důležitou pro sebe a pro kulturu ve které žijí.  

Věříme, že všechny zúčastněné na každoroční LFŠ budou pohromadě spojovat přátelské vztahy a touha přispět dobré věci – a takto přirozeně a ve smyslu zmíněného Platónova VII. Listu i úsilí naplňovat přání zakladatele LFŠ Karla Flosse: „… přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti."

 

Obsahová skladba LFŠ  

Charakter LFŠ je uřčen filosofickým přístupem v přemýšlení o zvolených tématech. Toto specifikum v přístupu – filosoficky obecné kladení otázek a otevřené hledání možnosti uchopení daného jevu/předmětu – se zaměřuje nejen na tradiční filosofické otázky, ale šířeji i na oblast přírodovědnou, náboženskou a společenskovědní.  

Představa působící při založení LFŠ byla synergie více duchovních oborů – filosofie, věda, umění, – jakožto projevů téhož úsilí: svébytným způsobem se vztahovat ke světu a k sobě samým.

Pro vrcholně komplikovaný a plně neprohlédnutelný charakter skutečnosti, musí i přístupy, které se snaží o ní něco vypovídat, být multidimenzionální – proto i obsahová skladba LFŠ je rozevřena do vícero oborů:

filosofie – věda a její reflexe – religionistika – politic., sociální a kulturně antropologické myšlení.

Tomu do jisté míry odpovídá i konkrétní obsahová skladba programů LFŠ.

V příštích ročnících bychom chtěli také navázat na umělecko-kulturní a duchovní součást LFŠ. Po oddělení Malířské školy vidění R. Kutry (která zůstala a nadále probíhá v Sázavě) uvažujeme o literárních (např. básnických), hudebních, ale i výtvarných impulsech pro obohacení podstaty LFŠ. Také v tomto ohledu jsou všichni zváni.

 

Někteří z přednášejících na minulých ročnících LFŠ:

  • filosofie:  F. Karfik, I. Chvatík, S. Sousedík, J. Peregrin, J. Fiala, P. R. Blum,       Z. Neubauer, L. Hejdánek, Z. Kratochvíl, K. Floss, P. Floss, I. M. Havel,           L. Karfíková, P. Dvořák, I. Blecha, J. Michálek, Z. Parusníková, B. Horyna,         V. Kolman, O. A. Funda, J. Letz, M. Mráz, N. Greinacher, R. G. Barantsev,          J. Sokol, J. Moural, R. Chlup, T. Machula, D. Heider, M. Petrů, J. Hvorecký ...
  • přírodní vědy a matematika:  P. Vopěnka, M. Holeček, K. Trlifajová,               A. Šolcová, K. Bendová, A. Markoš, L. Motl, P. Kůrka, P. Zlatoš, J. Grygar,         F. Cvrčková ...
  • religionistika a náboženství:  I. O. Štampach, J. S. Trojan, hadži R. Raczyński, rabín R. Hofberg, M. Bauschke, P. Hošek, L. Kropáček, B. Ostřanský,             O. Král ...
  • společnost: J. Válka, M. Škabraha, S. Komárek, I. Švihlíhová, P. Piťha,             D. Třeštík, J. Krejčí, P. Rohel, O. Lánský ...

      Seznam všech přednášejících a jejich přednášek na LFŠ (1991-2014).

 

Některá témata minulých ročníků LFŠ:

FILOSOFIE
IDEA ŘÁDU V MINULOSTI A SOUČASNOSTI
VIZE BUDOUCNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA NI
NOVÉ POČÁTKY
M. HEIDEGGER – Was heisst Denken?
PRAGMATISMUS A JEHO KONSEKVENCE
KE KOŘENŮM NOVOVĚKÉ VĚDY   

TRIDUUM K ŽIVOTU A DÍLU NOVOPLATONIKA PROKLA 
K OTÁZCE SVOBODY A NUTNOSTI; DETERMINISMUS   
K VÝZNAMU F. SUÁREZE   
K PODNĚTŮM TOMÁŠE AKVINSKÉHO
ANALYTICKÁ FILOSOFIE A METAFYZIKA
HEBDOMAS SCOTISTICA
HEBDOMAS LEIBNIZIANA
NOVÝ VÝKLAD ARISTOTELOVY METAFYZIKY
ZÁKLADNÍ POJMY FILOSOFIE   
POZNÁNÍ – DOMOV – HORIZONT. Svět přirozený a svět geometrický
O ČEM A KE KOMU PROMLOUVÁ FILOSOF?
KUSÁNOVSKÉ DNY
FILOSOFIE DNES? METAFYZIKA DNES? (ve 3. tisíciletí)
BŮH A FILOSOFIE
EVROPSKÁ CESTA OD MÝTU K LOGU
PLATÓNOVA ONTOLOGIE A OBRAZOBORECTVÍ
ZROD A METAMORFÓZA NOVOVĚKU
ETIKA A POSTMODERNA
DESCARTOVSKÉ VÝROČÍ (1596–1996)
NEGATIVNÍ PLATONISMUS A KRITIKA METAFYZIKY
HEIDEGGEROVO POJETÍ ČASU
FILOSOFICKÁ ANTROPOLOGIE
SMYSL A POVAHA ETIKY DNES
KURT GÖDEL A FILOSOFIE
VŮLE A JEJÍ SVOBODA
NOVĚJŠÍ BÁDÁNÍ O PLATÓNOVI   
KRITICKÁ ČETBA PLATÓNA A HEIDEGGERA
TOMÁŠ AKVINSKÝ - De ente et essentia
J. MARÉCHAL A JEHO ŠKOLA
EMPIRICKÁ FILOSOFIE DĚJIN

MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY
11. POVSTÁVÁNÍ ‒ ÚVAHY O JEVECH MEZI ZROZENÍM A UCHOPENÍM
10. JUBILEJNÍ BILANCOVÁNÍ SÁZAV. MEDITACÍ
9. FILOSOFIE ČÍSEL
8. POČÁTKY A HORIZONTY MATEMATIZACE VE VĚDĚ
7. EUKLEIDES; JAN PATOČKA
5. [ČÍSLA A PŘIROZENOST]
4. ČAS; DYNAMICKÁ TEORIE MNOŽSTVÍ
3. FYZIKA
2. KONTINUUM, REÁLNÁ ČÍSLA A FYZIKÁLNÍ VELIČINY (GEOMETRIE A ČAS)
1. MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY - Diskuse nad stejnojmennou knihou P. Vopěnky

O ZÁKLADECH VĚDY; NOVÉ ZÁKLADY VĚDY
MATEMATIKA, VĚDA A TEOLOGIE
NOVÁ PŘÍRODOVĚDA A VĚDOMÍ SOUVISLOSTÍ
MOŽNOSTI A LIMITY NEMATEMATICKÉ VĚDY O ŽIVÉM
PŘIROZENÝ SVĚT A FYZIKÁLNÍ POPIS
ČÍSLA, PŘIROZENOST, PŘÍRODA

RELIGIONISTIKA A NÁBOŽENSTVÍ
KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÝ DIALOG   
SEKULARIZACE A POSTSEKULARISMUS   
HANS KÜNG A SVĚTOVÝ ÉTOS    
VZTAH KŘESŤANSTVÍ A JUDAISMU   
ÉTOS – VÍRA – NÁBOŽENSTVÍ
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG A NENÁBOŽENSKÉ KŘESŤANSTVÍ
SVĚTOVÝ ÉTOS A ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ
SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ V DIALOGU - Týden ekumenického setkávání v přednáškách a rozhovorech
VÝVOJ VZTAHŮ MEZI KŘESŤANSTVÍM A ISLÁMEM
MÁ TEOLOGIE CO ŘÍCI I VE 3. TISÍCILETÍ?
NEPŘEDMĚTNÉ MYŠLENÍ A TEOLOGIE
KŘESŤANSTVÍ A ZEN
NIETZSCHE A BUDDHISMUS
VELCÍ KŘESŤANŠTÍ MYSLITELÉ (Proměny paradigmat podle H. Künga)
KULTURA A KŘESŤANSTVÍ

---
MS: VÝCHOD A ZÁPAD PO KŘESŤANSKÉM ROZKOLU ROKU 1054
MS: CIVILIZACE, KULTURA A ESCHATOLOGIE
MS: „VÝCHOD – ZÁPAD“ (III.): „Bůh vždy týž a nový“
MS: „VÝCHOD – ZÁPAD“ (II.): „Duch a duchovní život“
MS: „VÝCHOD – ZÁPAD“ (I.): “Tisíc let zrání Evropy“
DUCHOVNÍ TRADICE ČESKÉ KULTURY                         
SLOVANSKÝ SVĚT, NÁBOŽENSTVÍ A FILOZOFIE       
MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM K FILOSOFII A TEOLOGII LÁSKY
– Láska jako předpoklad a základ dialogu mezi civilizacemi

---
DVACET LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
HISTORICKÉ PARALELY (1968–1989)
ČESKÉ PROHRY
ROZEPŘE EKOLOGICKÉHO VĚDOMÍ
ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K PŘÍRODĚ
MORÁLNÍ POSTOJ KE SVĚTOVÉ CHUDOBĚ
EKONOMICKÉ KRIZE A SYSTÉMOVÉ TEORIE

                                                                                                           (MS = Mezinárodní symposium)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ohlédnutí  doc. Karla Flosse, zakladatele LFŠ, za čtvrtstoletím Letní filosofické školy (2015). (text pdf

Brožura k  25. výročí LFŠ. ( pdf )

Vytvořeno službou Webnode