Letní filosofická škola 2015
28. 6. - 5. 7.


Zveme Vás na 25. Letní filosofickou školu, která se již 4. rokem koná v Dubu n.M.; 

letos na téma:

Evoluce, revoluce, reformace


P r o g r a m

Neděle 28.6.
garant Pavel Floss

Pavel Floss:  Úvodní slovo.
Karel Floss:  Evoluce, revoluce, reformace – tři klíčové ideje evropské civilizace.
Josef Šmajs:  Co je evoluční ontologie?
Filip Jaroš:  Člověk jako koruna evolučního tvoření.
Aleš Prázný:  Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové.

Pondělí 29.6.
garant Evžen Stehura

Evžen Stehura:  Revoluce před revolucí, reformace před reformací?                                                                                   Vzpoura proti středověkému uspořádání společnosti.
Pavlína Cermanová:  Husitské čtení apokalyptických proroctví.
Jan Stejskal:  Vnímání husitství v italském humanistickém prostředí                                                                               v první polovině patnáctého století.
Ota Pavlíček:  Ontologické předpoklady české reformace: Realismus Jana Wyclifa,                                                         Jeronýma Pražského a Jana Husa.

Úterý 30.6.
garant Jan Makovský

Jiří Vácha:  Teismus pod tlakem evoluce.
Františka Jirousová:  Zlo v evolučním vesmíru.

Hynek LauschmannLidstvo na evolučním rozcestí.

Středa 1.7.

Den věnovaný reformním snahám a myslitelskému odkazu Petra Vopěnky
Miroslav Holeček:  Vzpomínka na Petra Vopěnku.
Jan Makovský:  O reformách základů – pár poznámek k založení nekonečně malého.

Boris Cvek:  Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech.

+ přednáška M. Větrovcové (4.7.)

Čtvrtek 2.7.
garant Otakar Bureš

Daniel Kroupa:  Obrana liberální demokracie (před revolucemi i reformacemi).
Ondřej Lánský a Lukáš Matoška:  Kapitalismus a svoboda.
Petr Kužel:  Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera.
Petr Rohel:  Současná kritická teorie o transformaci kapitalismu.

Pátek 3.7.
10:45 garant Jiří Motl

Radek KundtEvoluční pohled na náboženství: Výzkumy v experimentální laboratoři v Brně.

13:00 garant Otakar Bureš

Milena Bartlová:  Reformace před reformací a revoluce před revolucemi.
Jan Mervart:  Filosofie dějin Roberta Kalivody: mezi reformací a revolucí.
Václav Němec:  Revoluce, evoluce a přirozené právo.
panelová diskuze přednášejících 2.–3.7 a publika moderovaná Martinem Škabrahou

Sobota 4.7.
garant Jiří Motl

Jiří Beneš:  Jóšijášova reforma.
Markéta Gossová:  Mahájánová reformace buddhismu.
Roman Figura:  Obřady ve zvířecí říši.
Marie Větrovcová:  Přátelská tvář matematiky – Hommage à Petr Vopěnka.

Neděle 5.7.
garant Jiří Motl

Matyáš Müller:  Evoluce, reinkarnace a paranoia.
Jan Čížek:  Člověk jako aktér reformy lidských věcí.
Mirek Dočkal:  Je evoluce metafyzickou, nebo přírodovědnou teorií?
Jiří Michalík:  Jung, Pauli a vědecká revoluce.
Petr Řehák:  Hypnóza a náboženství? Prezentace kasuistiky.

 

                                                [program (s anotacemi) pdf]    [brožura pdf]    [plakát pdf]

 

přednášky 2015

CVEK

Boris Cvek (PřF UPOL): Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech. Význam matematiky v přírodních vědách je tradičně spojován s nebeskou mechanikou jako popisem přírody. Cílem přednášky bude ukázat, že tímto způsobem matematika slouží spíše metafyzickým než přírodovědným...
+

CERMANOVÁ

Pavlína Cermanová (FLÚ AV ČR): Husitské čtení apokalyptických proroctví. V příspěvku bych chtěla  postihnout spojitost a podmíněnost husitského reformního myšlení a apokalyptických proroctví. Husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických...
+

Figura

Roman Figura (PřF UK): Obřady ve zvířecí říši. Jaký je původ a význam rituálního a obřadného chování u zvířat? Jak se může měnit význam jednotlivých gest, od těch s dobře doloženou funkcí, po velmi symbolické? Jaký mají obřady vliv na život skupiny i jednotlivce? Co může vypovídat chování...
+

FLOSS

Karel Floss (Sázava): Evoluce, revoluce, reformace – tři klíčové ideje evropské civilizace. Příspěvek vychází z dějinných kořenů tří pojmů, aby se osvětlila jejich funkce v současném stadiu civilizačního procesu. Následuje kritický rozbor několika starších i novějších podnětů ve...
+

Gossová

Markéta Gossová (FF UK): Mahájánová reformace buddhismu. Zhruba 500 let po Buddhově smrti se v rámci buddhismu zformoval nový směr, který kladl důraz na jiné aspekty učení než théravádová tradice. Objevily se zde texty vyzdvihující nauku o prázdnotě všech věcí a namísto ideálu arhata ustanovily...
+

JAROŠ

Filip Jaroš (FF UHK): Člověk jako koruna evolučního tvoření. Nejpozději od reformace 16. století se křesťanský Západ ptá, jak se Bůh otiskuje ve světě přírody. Ještě na začátku 19. století William Paley hlásá, že boží působení lze vyčíst ze smysluplného uspořádání přírody. Většina historiků vědy má...
+

JIROUSOVÁ

Františka Jirousová (FF UK): Význam krize a transformace v evoluční teorii Teilharda de Chardin. Tématem přednášky bude křesťanská evoluční teorie Pierra Teilharda de Chardin s důrazem na výklad evolučních skoků spojených s krizí, chaosem nebo různými formami zla. V první části stručně...
+

KUNDT

Radek Kundt (FF MU): Evoluční pohled na náboženství: Výzkumy v experimentální laboratoři v Brně. Evoluční studium náboženství je stejně staré jako samo vědecké studium náboženství. Krátce nastíním teoretické pozadí klasického kulturního evolucionismu devatenáctého století,...
+

KUŽEL

Petr Kužel (FLÚ AV ČR): Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera. Příspěvek se bude zabývat vztahem filosofie, ideologie a politiky v díle Louise Althussera. Bude nastíněno, jak Althusser v různých obdobích svého života tento vztah tematizoval. Přiblíženo bude mj. jeho...
+

LÁNSKÝ, MATOŠKA

Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR / FP TUL) a Lukáš Matoška (FF UK): Kapitalismus a svoboda. „Tvoje svoboda máchat rukama končí tam, kde začíná nos někoho jiného,“ zní klasické motto liberálů. Klademe si v té souvislosti dvě otázky. Řídí se současný kapitalismus touto maximou? Pokud nikoli, stačí...
+

LAUSCHMANN

Hynek Lauschmann (FJFI ČVUT): Lidstvo na evolučním rozcestí. (Myšlenky z knihy "Čas a žití", která právě vychází v nakladatelství Zdeněk Susa.) Výchozí neutěšenost lidské situace má kořeny v přírodě. Řešením je spiritualita, chápaná jako sebepřesah – transcendence. Aktuálně je pro lidstvo...
+

MERVART

Jan Mervart (FLÚ AV ČR / FF UHK): Filosofie dějin Roberta Kalivody: mezi reformací a revolucí. Příspěvek se bude věnovat Robertu Kalivodovi a jeho celoživotními zájmu o uchopení historického procesu jakožto permanentního úsilí o lidskou svobodu a seberealizaci člověka. Pod vlivem raného Marxe,...
+

MICHALÍK

Jiří Michalík (FF UPOL): Jung, Pauli a vědecká revoluce. Ve svém referátu se zaměřím na analýzu spolupráce dvou vůdčích vědců první poloviny 20. stol.: fyzika Wolfganga Pauliho a psychologa Carla G. Junga.  Jejich společná kniha "Naturerklärung und Psyche", stejně jako hojná korespondence,...
+

Müller

Matyáš Müller (PřF UK): Evoluce, reinkarnace a paranoia. V přednášce budu interpretovat neodarwinistickou vizi světa jako moderní variantu obrazu univerzálního boje všech proti všem. Tuto vizi lze přirovnat k obrazu pekla či představě nekonečného koloběhu utrpení. V tomto kontextu budu zkoumat...
+

NĚMEC

Václav Němec (FLÚ AV ČR / FF UK): Revoluce, evoluce a přirozené právo. Koncept přirozeného práva a speciálně tzv. přirozených lidských práv sehrál významnou roli v Americké a Francouzské revoluci, i v pozdějších liberálně demokratických revolucích 19. a 20. století. Odkaz na přirozené právo přitom...
+

PAVLÍČEK

Ota Pavlíček (FLÚ AV ČR): Ontologické předpoklady české reformace: Realismus Jana Wyclifa, Jeronýma Pražského a Jana Husa. Na známém vyobrazení z malostranského graduálu se symbolickým „rodokmenem“ církevní reformy vykřesává Jan Wyclif reformní jiskru, Jan Hus ohněm z jiskry rozsvěcí...
+

PRÁZNÝ

Aleš Prázný (FF UPCE): Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové. Co je vlastně revoluce? Čím je tento fenomén pro člověka? Co znamená žít ve světě, který nejen z revolucí vzešel, ale s nímž revoluce rovněž otřásají? Pro Arendtovou je revoluce v politické rovině...
+

ROHEL

Petr Rohel (Ostrava): Současná kritická teorie o transformaci kapitalismu. V úvodní části bude nejstručněji charakterizována kritická teorie (Frankfurtská škola) a obecně problematika transformace kapitalismu. Dále bude sevřeně analyzována část díla Williama Robinsona a kniha Ilony Švihlíkové...
+

STEHURA

Evžen Stehura (FF UPOL): Revoluce před revolucí, reformace před reformací? Vzpoura proti středověkému uspořádání společnosti. Ve svém referátu si budu všímat revolučních aspektů husitství jak v kontextu pozdně středověkých politických teorií (Marsilius z Padovy), tak i politických akcí....
+

STEJSKAL

Jan Stejskal (FF UPOL): Vnímání husitství v italském humanistickém prostředí v první polovině patnáctého století. Dobové ozvěny husitství byly samozřejmě patrny v blízkém, ale i vzdálenějším zahraničí. Příspěvek se zabývá některými z nich, které rezonovaly na Apeninském...
+

ŠMAJS

Josef Šmajs (ESF MU): Co je evoluční ontologie? Evoluční ontologie se od tradiční ontologie liší: 1. předmětem; 2. způsobem jeho interpretace; 3. společenskou rolí. Předmětem tradiční ontologie bylo abstraktně pojaté přírodní bytí. Předmětem ontologie evoluční je vedle přírodního bytí také umělé...
+

Větrovcová

Marie Větrovcová (CTS / FF ZCU): Přátelská tvář matematiky - Hommage à Petr Vopěnka. Evoluce Petra Vopěnky, revoluce v matematice nejen v XX. a XXI. století a re-formace tváře(ní se) matematiky. Co všechno se dokazuje/ukazuje a co se (samo o sobě) nechá jevit? O fundaci matematiky a...
+
Vytvořeno službou Webnode