30. 6. – 7. 7. 2017; Charváty / Dub n. Moravou

Téma 27. ročníku LFŠ (2017):

KONTINUITA A DISKONTINUITA

V  roce 500. výročí uveřejnění Lutherových tezí a 100 let od ruské revoluce.

 

 

Pavel FlossÚ v o d n í  s l o v o – téma 27. LFŠ jako aktuální výzva současnosti.   

 

FILOSOFICKO-HISTORICKÝ BLOK          

Miroslav Marcelli:  Historické a priori a problém kontinuity.  

Filip Jaroš:  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti.  

Tomáš Petráček:  Reformace je bod zlomu západního křesťanství.  

Ivan Blecha:  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení.  

Václav Němec:  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva.  

Tomáš Machula:  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá                                         scholastika.  

Evžen Stehura:  Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie                                              a vědecká revoluce.  

Jiří Michalík:  Protestantská teologie a vznik moderní vědy.  

Jan Koblížek Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého                               myšlení.  

 

BLOK FILOSOFIE VĚDY          

Petr Kůrka:  Tři pojetí kontinua.  

Kateřina Trlifajová:  Kontinuum matematické a reálné.  

Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice.  

Štěpán Holub:  Filosofická interpretace kvantové mechaniky.  

Marie Větrovcová:  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum.  

Yvo Jacquier:  Continuity/Discontinuity WITH THE EYES.  

 

BLOK SOCIÁLNÍ FILOSOFIE

Gáspár Miklós Tamás:  Equality, Emancipation and High Culture.  

Martin Palouš:  Demokracie včera a dnes. A co zítra?  

Ľubica Kobová K politickej súdnosti.  

Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Poznámky k dosavadnímu dílu M. Hrubce.

Pavel Barša:  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita v moderním pojetí                           společenské změny. 

Joseph Grim Feinberg:  K filosofii ne-občana.  

Jiří Růžička:  Diskontinuita, krize a dějiny.  

PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie.  

 

RELIGIONISTICKÝ BLOK          

Jiří Motl:  Transpersonální psychologie a změna paradigmatu vědy.  

Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality.  

Roman Figura:  Náboženství a rituály zvířat a lidí.  

Miroslav Libicher:  Protiislámské předsudky napříč časem.  

Matyáš Müller:  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů.

Pavel Jurkovič (Abbé):  Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných                                                    hermetických spolcích České republiky.  

Jan Kapusta:  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D o p r o v o d n ý   p r o g r a m   LFŠ 2017:

Prázdné trůny:  Diskuzní setkání s emancipačním kolektivem.  

Klára Lang:  Filosofie, klima a občanská neposlušnost – první český klimatický                                    kemp v souvislostech.  

 

 

                                [plakát LFŠ 2017]        [ pdf pr ogram 2017 s anotacemi]        [brožurka 2017]

V roce 2017 si Letní filosofická škola (LFŠ) zvolila jako své téma problematiku Kontinuity a diskontinuity. Tímto tématem také upozorňuje na dvě letošní výročí, která jsou důležitými mezníky kontinuity a diskontinuity v dějinách evropské kultury: jedním je 500 let od doby, kdy německý katolický kněz Martin Luther 31. října 1517 zveřejnil přibitím na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s odpustky, čímž položil základ pro reformaci církve a vznik protestantství. Druhým připomínaným výročím je 100 let od ruské revoluce roku 1917, která výrazně ovlivnila celosvětové dění ve 20. století.

LFŠ by zároveň chtěla připomenout také některá výročí a jubilea z okruhu osobností českého filosofického a teologického myšlení. Letos si tak připomínáme 40 let od úmrtí filosofa Jana Patočky, jenž výrazně ovlivnil podobu české filosofie ve 20. století a jehož myšlení je stále inspirativní nejen v ČR, ale také v zahraničí. A dále dvě důležitá jubilea – své devadesátiny letos slaví filosof Ladislav Hejdánek a teolog Jakub S. Trojan, dvě význačné osobnosti české kultury, kteří také několikrát přednášeli na LFŠ. My připojujeme svá blahopřání.

                            
                                                 Jan Patočka            Ladislav Hejdánek           Jakub S. Trojan

K některým výročím proběhnou na LFŠ 2017 tyto přednášky: k výročí J. Patočky přednáška Ivana Blechy (30.6.); k jubileu L. Hejdánka vystoupí Václav Němec (1.7.);   k lutherovskému výročí a k reformaci jako zlomu západního křesťanství promluví Tomáš Petráček (30.6.); a ruské říjnové revoluce se ve svých výkladech dotknou přednášky bloku sociální filosofie. 

K O N T I N U I T A   A   D I S K O N T I N U I T A 

V  roce 500. výročí uveřejnění Lutherových tezí a 100 let od ruské revoluce.

Kontinuita a diskontinuita: spojitost a souvislost či naopak nespojitost a vzájemná nesouvislost jednotlivých prvků v úsečce, v přírodním dění, v osobní identitě uskutečňované v čase či v dějinách celé společnosti? Kontinuita je předpokládána jako podmínka pro jakýkoliv celek, jednotu v mnohosti, která se realizuje v čase; je představou reality nepřetržitého trvání na základě vzájemného navazování jednotlivých prvků. Jsoucno se pojí se jsoucnem, bez přetržení nebytím – až se zdá, že změna a čas se vytrácejí. Bytí jest, nebytí umožňující změnu není? Naopak radikální diskontinuita jakožto absolutní změna a nespojitost je představou reality časových „řezů“, které spolu nikterak nesouvisejí. Tok času přináší nespojité obrazy bez příběhu? Problematika, která tak zde vyvstává, totiž otázka: jak může být něco, co je nové, odlišné od staršího, jež zároveň může na toto již minulé kontinuálně (tzn. spojitě) a přitom svébytně navazovat? a potažmo jaká role zde přísluší radiálnímu vymezení se vůči danému? 

PŘEDNÁŠKY 2017

Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV):  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita           v moderním pojetí společenské změny. Velká francouzská revoluce otevřela...
+

Blecha

Ivan Blecha (FF UP):  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení. Rád bych poukázal na specifické Patočkovo pojetí člověka jako ZOON POLITIKON v rámci jeho koncepce tří...
+

Feinberg

Joseph Grim Feinberg (Flú AVČR):  K filosofii ne-občana. Zásadní část západní filosofické tradice předpokládá existenci stabilního politického společenství, jehož zřízení lidé diskutují (v oboru...
+

Figura

Roman Figura (PřF UK):  Náboženství a rituály zvířat a lidí. Náboženství v širokém slova smyslu je tradičně považováno za antropologickou konstantu a jednou z vlastností, odlišujících člověka od...
+

Holub

Štěpán Holub (MFF UK):  Filosofická interpretace kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je obecně přijímanou a prakticky úspěšnou fyzikální teorií. Interpretace jejích základních postulátů...
+

Jacquier

Yvo Jacquier:  Continuity/Discontinuity WITH THE EYES. Before writing and arithmetic, the Ancients practiced geometry on a grid. The ratio between two integers of this grid defines the set...
+

Jaroš

Filip Jaroš (FF UHK):  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti. Jak se člověk liší od zvířat? Umí zvířata myslet? Používají ke komunikaci jazyk? Mají šimpanzi morálku?...
+

Jurkovič

Pavel (Abbé) Jurkovič:  Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných hermetických spolcích České republiky. Jaká je role kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a...
+

Kapusta

Jan Kapusta (FF UHK):  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality. Mayové dnes patří k těm původním kulturám světa, které se těší mimořádné přízni nejen v rámci vědy, ale i populární...
+

Klosová, Slovák

Filosofie, klima a občanská neposlušnost – první český klimatický kemp v souvislostech. Kristina Klosová, Ľuboš Slovák (hnutí Limity jsme my) (místo původně oznámených přenášejících vystoupila Klára...
+

Koblížek

Jan Koblížek (CMFT UP):  Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého myšlení. Za otázkou, zda je možné sesadit, soudit a případně usmrtit tyrana, stojí otázka po principech...
+

Kobová

Ľubica Kobová (FHS UK):  K politickej súdnosti.   Prednáška vychádza z pochopenia politického konania ako praxe slobody, ako ho v svojej konceptualizácii feminizmu predkladá...
+

Kůrka

Petr Kůrka (CTS AVČR):  Tři pojetí kontinua. Standardní pojetí struktury reálných čísel v teorii množin má dvě zajímavé alternativy. Konstruktivní analýza se omezuje na konstruktivní reálná...
+

Libicher

Miroslav Libicher (FF UP):  Protiislámské předsudky napříč časem. Na islám je dnes široce nazíráno jako na nesnášenlivé, násilnické, společensky a sexuálně represivní náboženství. Podle...
+

Machula

Tomáš Machula (FF JU):  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá scholastika. Klasický koncept přirozeného zákona, který najdeme u Tomáše Akvinského, byl v průběhu druhé...
+

Marcelli

Miroslav Marcelli (FHS UK):  Historické a priori a problém kontinuity. Príspevok sa najskôr zameria na pokusy uplatniť pojem historického a priori pri skúmaní dejín vedenia. Predmetom...
+

Michalík

Jiří Michalík (CRT UP):  Protestantská teologie a vznik moderní vědy. Robert K. Merton představil koncem 30. let 20. stol. vlivnou teorii, jejímž jádrem je tvrzení, že vznik a rozvoj...
+

Motl J.

Jiří Motl (FF/HTF UK):  Transpersonální psychologie a změna paradigmatu vědy. Transpersonální psychologie usiluje o duchovní revoluci ve vědě i celé společnosti. V přednášce se podíváme na to,...
+

Motl L.

Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice. Antické kořeny matematiky přivedly lidstvo k diskrétním strukturám prostřednictvím aritmetiky a ke spojitým strukturám prostřednictvím...
+

Müller

Matyáš Müller (NUDZ):  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů. Šílenství představuje zkušenost radikální diskontinuity v tom smyslu, že člověk, kterého postihne, doslova...
+

Němec

Václav Němec (FF UK):  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva. Filosofie Ladislava Hejdánka představuje smělý pokus o nové promyšlení základních témat tradiční ontologie a...
+

Palouš

Martin Palouš (FIU):  Demokracie včera a dnes. A co zítra? Východiskem mi bude „Demokracie dnes a zítra“, údajně nejcitovanější kniha Edvarda Beneše, která byla sepsána na základě...
+

Panelová diskuze

PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie. 27. LFŠ, Dub n. Moravou, 5.7. 2017 členové diskuzního panelu: Pavel Barša (FF UK; ÚMV),  politický filosof Joe Feinberg (Flú AVČR),...
+

Petráček

Tomáš Petráček (KTF UK; PdF UHK): Reformace je bod zlomu západního křesťanství. Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých...
+

Prázdné trůny

Diskuzní setkání se skupinou Prázdné trůny Sobota 1.7., 19:00 Spirituální emancipační kolektiv představí sebe, své aktivity, ideologii a teologii. Předchází je pověst křesťanských anarchistů. Snaží...
+

Rohel

Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Poznámky k dosavadnímu dílu M. Hrubce. Po stručné charakteristice prozatím nejdůležitějšího díla současného českého sociologa a filozofa Marka Hrubce...
+

Růžička

Jiří Růžička (Flú AVČR):  Diskontinuita, krize a dějiny. Přednáška se zaměří na problém diskontinuity a zlomu v historické i současné perspektivě. Vycházet bude především z marxistické...
+

Stehura

Evžen Stehura (FF UP):  Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie a vědecká revoluce. Podle názoru Pierra Duhema se pozdně středověká věda plynule transformovala do novověké...
+

TAMÁS

Equality, Emancipation and High Culture Gáspár M. Tamás (1) Equality is considered these days to be a social principle undergirding redistribution which should aim at suppressing or, at least,...
+

Trlifajová

Kateřina Trlifajová (CTS AVČR):  Kontinuum matematické a reálné. Od antiky byl výklad kontinua předmětem sporů. Aristotelés je považoval za nekonečně dělitelné, Démokritos je označil za složené...
+

Vaněk

Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality. Jako člověk praktikující schizofrenii se zamyslím nad vztahem bludného "symbolického myšlení" k jeho kontextu. Představy sdílené mnoha lidmi...
+

Větrovcová

Marie Větrovcová (CTS AVČR; FF ZČU):  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum. Po krátkém shrnutí pojmu kontinua v aritmetice a obecněji topologii se zaměřím na fenomenologickou...
+
Vytvořeno službou Webnode