LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA

 

 

Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu.

Cílem LFŠ je vytvořit společné prostředí s dvoutýdenním programem přednášek, seminářů, diskuzí a jiných typů setkávání pro rozvíjení filosofického, religionistického a vědeckého diskursu v duchu pluralitního, multikulturního a osobního přístupu.

LFŠ vznikla z podnětu doc. Karla Flosse, který ji jako spiritus movens utvářel do 21. ročníku, do doby kdy se LFŠ konala v Sázavě. Od r. 2012 probíhá LFŠ v Dubu nad Moravou, kde ji organizuje a dále rozvíjí spolek Letní filosofická škola, z. s.

Zveme všechny zájemce na LFŠ do Dubu n.M. vždy v tradičním termínu na začátku letních prázdnin ke společnému – jak navrhuje Platón – filosofickému soubytí (συνουσία) a soužití (συζῆν). 

První fotografie (z r. 2011) ukazuje areál Centra Prokopios v Sázavě n.S. – místo konání LFŠ v letech 1992–2011 ● Druhá forografie (z r. 2013) ilustruje prostření fary v Dubu nad Moravou, kde se LFŠ koná od r. 2012 do současnosti.

přednášky 2016

Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV): Evropský univerzalismus a jeho vyloučení Pod vlivem paměti holocaustu a dalších genocid či etnických masakrů 20. století jsme si zvykli spojovat krajní násilí a nenávist vůči určitým kategoriím či skupinám s etnickým či rasovým partikularismem. Jako by sama idea...
+

Černý

Jan Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse. Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s kristovstvím". Přednáška se pokusí tuto souvislost mezi filosoficko-teologickou formací a politickým myšlením...
+

chlup

Radek Chlup (FF UK): Univerzální filosofický systém v novoplatonismu. Antická filosofie se obecně mnohem více než filosofie moderní snažila všechny typy filosofického a vědeckého zkoumání propojit v jeden systém, nejdůslednější však v tomto úsilí byli až novo-platonici. Přednáška jejich...
+

Chotaš

Jiří Chotaš (Flú AV ČR): Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity. Němečtí myslitelé ‒ teolog Friedrich D. E. Schleiermacher a jazykovědec a státník Wilhelm von Humboldt ‒ zformulovali a prosadili vznik univerzity v Berlíně (1810) jako univerzity nového typu, ve které se měla spojovat věda s...
+

Cvek

Boris Cvek (PřF UP): Univerzální poznání a objektivita přírodních věd. Objektivita poznání přírodních věd bývá intuitivně spojována s univerzálností jejich teorií, s představou přírodních zákonů, které přírodní vědy odkrývají. Nakolik je ale realistické předpokládat, že člověk jako živočich,...
+

Dočkal

Miroslav Dočkal (FF UP): Univerzum a multiverzum. Tradiční pojem univerza jako všeho, co existuje, či alespoň všeho imanentního, byl dlouho ztotožňován s naším vesmírem. Co do tohoto pojetí vnáší koncepce multiverza: existence mnoha vesmírů různých typů? Co tyto vesmíry spojuje, jak je tomu s...
+

Dvořák

Petr Dvořák (Flú AVČR): Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího. Přednáška se zamýšlí nad charakterem a platností logických zákonů. Jsou apriorní a nutné, jak se obvykle soudí, nebo lze hovořit o jejich kontingenci a aposteriorním charakteru? Platnost zákona vyloučeného...
+

Floss

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita. Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list...
+

Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitie papeže Františka. Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské vyznání migrujících muslimů jsou nedílnou součástí pastoračních aktivit katolické církve. Dokument Amoris...
+

Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě. Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se staly implicitním východiskem pro rozpracování univerzalistických nároků muslimských teologů a právníků od sedmého století do...
+

Frei

Jan Frei (CTS UK a AVČR): Rahnerova mystika všedního dne (a islám). Podle známého Rahnerova výroku bude zbožný člověk zítřka buď mystik, nebo nebude vůbec. Jaké je Rahnerovo pojetí mystiky a jejího místa v duchovním životě? Co podobného a odlišného nacházíme v islámu?  
+

Hanuš

Jiří Hanuš (FF MU): Český intelektuál ve 20. století. Několik poznámek na okraj tématu o postavení a úloze intelektuálů v moderní době a pokus vystihnout myslitelský typ Karla Flosse.
+

Holubec

Stanislav Holubec (Universität Jena): Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu v českém myšleni po roce 1989. Přednáška se bude zabývat aplikací kategorií používaných světosystémovou a postkoloniální teorií na českou sociální skutečnost po roce 1989. Jejím cílem bude ukázat, že v sociálně...
+

Karel Martínek

Varhanní koncert / KAREL MARTÍNEK / 1. 7. 2016 / 19:00 / Dub n.M. P r o g r a m : J. S. Bach:   Toccata a fuga d moll, BWV 565                      Chorálová předehra „Nun komm der heiden Heiland“, BWV 659      ...
+

Krejčová

Lenka Krejčová (HTF UK): Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!" Praktická ukázka metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a...
+

Kroupa

Daniel Kroupa (FF UJEP): O univerzalitě evropských hodnot. Paradox univerzality evropských hodnot: jsou-li evropské, nejsou univerzální, jsou-li univerzální, nejsou evropské. Obsahuje evropská duchovní tradice univerzální hodnoty? Jestliže ano, jsme oprávněni vyžadovat jejich uplatňování? Jakým...
+

Kysučan

Lubor Kysučan (FF UP): Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje. Přednáška dokumentuje vznik a vývoj antické ekumeny v období helénismu a římského principátu v její politické, společenské, kulturní a myšlenkové rovině a popisuje její příležitosti – etický univerzalismus, kosmopolitní etiku,...
+

Lánský

Ondřej Lánský (Flú AVČR, PdF UK): Proměny moci liberálního řádu. Liberální politický řád nabízí procesuálně zajištěnou toleranci jako základ a modus regulace moci, která má sloužit zejména pro zajištění míru ve smyslu harmonického, anebo alespoň nenásilného soužití členů společnosti. Nahodilý...
+

Libicher

Miroslav Libicher: Česká islamofobie a její diskurzivní strategie. Příspěvek vychází z perspektivy kritického zkoumání diskurzu a zabývá se způsobem, jakým příslušníci a příznivci českých protiislámských iniciativ konceptualizují a následně prezentují islám. Pozornost je směřována zejména na...
+

Makovský

Jan Makovský (Paris):  Labyrint kontinua a matematizace přírodní filosofie. Aristotelova Fysika praví, že příroda je počátkem pohybu a klidu; že pohyb náleží mezi kontinua a prvním, co se v kontinuu vyjevuje, je nekonečno. Kontinuum, chápané jako jednota v mnohosti anebo smyslová danost ve své...
+

Michalík

Jiří Michalík (FF UP): Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody. V 16. a v první polovině 17. století se rozvinulo metaforické zobrazování přírody. Ve svém příspěvku budu konfrontovat alchymickou a hermetickou imaginaci s imaginací filosofickou a vědeckou. Budu...
+

Motl

Jiří Motl (FF UK): Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální politickonáboženská témata jako je např. Turecký sekularismus, vztahy s Evropskou unií, vztah turecké...
+

Naldoniová

Lenka Naldoniová (FF OU): Machiavelliho „amorální“ politika. Politika v Machiavelliho pojetí ztratila svou podřízenost ideji absolutního dobra a přenesla se do prostoru boje o moc. Politik tak přestal být vázán na křesťanské hodnoty a musel být schopný vytvořit silný stát. Machiavelliho úvahy tak...
+

Palkoska

Jan Palkoska (Flú AVČR, FF UK): Leibnizův princip postačujícího důvodu. Cílem přednášky je představit Leibnizův tzv. princip postačujícího důvodu (=PPD) a předvést některé základní systematické role, který PPD hraje v Leibnizově myšlenkovém rozvrhu. Konkrétněji se nejprve pokusím o výklad...
+

Pavlincová

Helena Pavlincová (FF MU): Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse. Příspěvek si všímá tvůrčího přínosu Karla Flosse, který vstoupil do dějin české filosofie osobitým způsobem: řadou meditací nad českými i moravskými mysliteli, kteří zásadním způsobem ovlivnili jeho životní dráhu a filosofické...
+

Popovová

Klára Popovová (FF UK) : Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu a jejich zdroje informací o novém náboženství. Rodilí muslimové se během svého dětství a dospívání denně setkávají s islámem a jeho pravidly. Konvertité však k novému náboženství přicházejí zpravidla až v...
+

Prázný

Aleš Prázný (FF UPa): Jaspersova trojí kritika univerzity. Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let a Jaspers v nich rozpracovává ideu univerzity jako jednotu vědy a výuky. Příspěvek se rovněž zaměří...
+

Recmanová

Ivana Recmanová (FF UP): Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů. Přednáška se bude zabývat intersekcionalitou a intersekcionálním přístupem ve výzkumu muslimů, především z feministického hlediska. Zjednodušeně řečeno, půjde o nazírání na 'menšiny v menšině', tj. islámu, proč je důležité se...
+

Rigel

Michal Rigel (FF UHK): Kulturní universálie a válka aneb válka jako kulturní universálie? Universalismus coby zastřešující téma letošní LFŠ odkazuje mimo jiné k tázání po universálně přítomných fenoménech v lidských společenstvích. Z těch, které se zdají být určitým způsobem relevantní ve vztahu k...
+

Rohel

Petr Rohel (Ostrava): Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho. Referát se bude zabývat interpretací kategorie univerzum v koncepci nesubstanční ontologie v Bondyho práci Příběh o příběhu, vysvětlena bude také problematika sebeidentity skutečnosti, svobody a některým aspektům...
+

Rudolf

Bohuslav Rudolf (MFF UK): Multiverza současné fyziky. Podle současné fyziky žijeme spíše v "multiverzu" než v "univerzu" a to dokonce v několika různých smyslech: interpretace kvantové fyziky v rámci teorie mnoha (paralelních) světů, multiverzum v rámci teorie superstrun, inflační kosmologické...
+

Škára

Martin Škára (FF UPJŠ): Princíp dostatočného dôvodu versus der Satz vom Grund (Leibniz a/alebo Heidegger). Princípy filozofického myslenia nemajú zaiste početné zastúpenie.  Ani metafyzika samotná nimi neoplýva. Takýto stav vyplýva priamo z povahy tohto typu myslenia.  Jedným z takýchto...
+

Soukup

Daniel Soukup (FF UK): Newmanův sen o ideji univerzity. Dodnes velmi vlivná kniha Idea univerzity vznikla v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Přednáška se zaměří na zásadní rozpornost Newmanova pokusu: v zuboženém a...
+

Soukup L.

Lubomír Soukup (UTIA AVČR):  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás. Matematika je přesná věda, která v průběhu svého několikatisíciletého vývoje prokázala svoji schopnost přehledně popisovat zákonitosti přírodních a technických věd. V současné době se uplatňuje...
+

Stehura

Evžen Stehura (FF UP): Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů. Koncepce univerzálně platných přírodních zákonů stojí v samotném jádru novověké vědy. Ve svém příspěvku chci sledovat genezi myšlenky přírodního zákona. Odkud pochází představa světa jako stroje a jakou roli hrála...
+

Všetečková

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí. Helena Všetečková Dokumentární, ČR 2015, 80 min. Čtvrtek, 7.7., 20:00, za účasti autorky. Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho ideje o bohu, pravdě i...
+
Vytvořeno službou Webnode